Företrädesemission
aXichems styrelse beslutade den 23 februari 2023, att med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, genomföra en emission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 50 MSEK före emissionskostnader.

Företrädesemission

This information is also available in English

aXichems styrelse beslutade den 23 februari 2023, att med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, genomföra en emission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 50 MSEK före emissionskostnader (”Företrädesemissionen”).

Företrädesemissionen täcks till 70 procent av tecknings- och garantiåtaganden. Emissionen genomförs för att skala upp verksamheten i samband med planerad kommersialisering av aXiphen® inom fjäderfäfoder samt för att återbetala en del av det konvertibellån som upptogs i april 2022. Styrelsen har vidare beslutat att uppta ett nytt konvertibellån från Formue Nord om cirka 10,53 MSEK.

Preliminär tidsplan avseende Företrädesemissionen

2 mars 2023

Sista dag för handel inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen

3 mars 2023

Första dag för handel exklusive rätt att delta i Företrädesemissionen

3 mars 2023

Offentliggörande av Prospekt (förväntat datum)

6 mars 2023

Avstämningsdag

8 mars – 22 mars 2023

Teckningsperiod

8 mars – 17 mars 2023

Handel i teckningsrätter

8 mars 2023

Tills dess att Företrädesemissionen är registrerad vid Bolagsverket – Handel i Betalda Tecknade Aktier (”BTA”)

24 mars 2023

Förväntat datum för publicering av resultat i Företrädesemissionen

Prospekt

Fullständiga villkor för Företrädesemissionen och annan information om Bolaget kommer att finnas i Prospektet som förväntas offentliggöras av Bolaget omkring den 3 mars 2023.

Subscribe to information from Axichem via First North.
Subscription Feed*

Language*

Name Surname*

E-mail*

Company Name

SMS (+46709123456)