Emission 2019
aXichem genomför under perioden en nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare.

Emission 2019

aXichem genomför under perioden en nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Innehav av 22 aktier i Bolaget, på avstämningsdagen den 15 januari 2019, berättigar till teckning av 1 ny aktie av serie A, till en teckningskurs om 60 SEK per aktie. Teckning av aktier sker under perioden 17 - 31 januari 2019.

Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 40,9 MSEK före emissionskostnader.

För att möjliggöra tilldelning till de intressenter som eventuellt inte erhåller tilldelning i företrädesemissionen samt för att potentiellt kunna bredda och stärka Bolagets ägarbas, förbehåller styrelsen sig möjlighet att utöka Företrädesemissionen med ytterligare högst 250 000 aktier av serie A som ges ut till en teckningskurs om 60 SEK per aktie, en så kallad ”övertilldelningsoption”. Vid fullt utnyttjande av övertilldelningsemissionen tillförs Bolaget ytterligare 15,0 MSEK.

All information om företrädesemissionen framgår av Bolagets Prospekt som offentliggjordes den 15 januari.

Välkommen till investerarpresentationer

Stockholm, Erik Penser Bank, Apelbergsgatan 27, 17 januari klockan 12.00 samt 30 januari klockan 18.00 (Anmälan till Erik Penser Bank skall ske via e-post till seminarium@penser.se. Observera att antalet platser är begränsade.)

Lund, Aktiedagen, Medicon Village, Scheelevägen 2, 29 januari klockan 17.20 (Anmälan på Aktiespararnas hemsida .)

Subscribe to information from Axichem via First North.
Subscription Feed*

Language*

Name Surname*

E-mail*

Company Name

SMS (+46709123456)