Kallelse till Extra Bolagsstämma i aXichem AB (publ) Pressmeddelande aXichem upptar konvertibellång om 20 miljoner kronor.
Aktieägarna i aXichem AB (publ) kallas till extra bolagsstämma fredagen den 22 april 2022. Mot bakgrund av coronaviruset genomförs stämman genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att äga rum.

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AXICHEM AB (publ)

Aktieägarna i aXichem AB (publ) kallas till extra bolagsstämma fredagen den 22 april 2022. Mot bakgrund av coronaviruset genomförs stämman genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att äga rum.

Rätt till deltagande

En aktieägare som vill delta i stämman ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 12 april 2022 och (ii) anmäla sig till stämman senast torsdagen den 21 april 2022 genom att ha avgett sin förhandsröst enligt instruktionerna i avsnittet ”Förhandsröstning” nedan så att förhandsrösten är bolaget tillhanda senast den dagen.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per tisdagen den 12 april 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 12 april 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken.

I aXichem finns 16 535 636 aktier och röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.axichem.com här till höger. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman. Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast torsdagen den 21 april 2022. Ifyllt formulär skickas till aXichem AB (publ), Södergatan 26, 211 34 Malmö med angivande av ”Extra bolagsstämma”. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas via e-post till post@axichem.se. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Förslag till dagordning

  1. Val av ordförande vid stämman
  2. Val av en eller två justeringsmän
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordning
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Godkännande av styrelsens beslut om riktad emission av konvertibler
 

Beslutsförslag

Ordförande (punkt 1)

Bolagets större ägare föreslår att Jan Gustavsson väljs till ordförande vid stämman eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar.

Justeringsmän (punkt 2)

Till justeringspersoner föreslås Erik Lager och Lucas Altepost eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller de som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i protokollet.

Röstlängd (punkt 3)

Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och som kontrollerats av justeringspersonerna.

Godkännande av styrelsens beslut om riktad emission av konvertibler (punkt 6)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut från den 5 april 2022 om att bolaget ska uppta ett konvertibelt lån om nominellt högst 20 000 000 kronor genom utgivande av högst 200 000 konvertibler, till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 200 000 kronor. Det konvertibla lånet ska medföra rätt till utbyte mot aktier av serie A i bolaget. Det konvertibla lånet löper med en årlig ränta om 12 procent.

Rätt att teckna konvertiblerna ska endast tillkomma Formue Nord Fokus A/S. Konvertiblerna ska emitteras till en kurs motsvarande 100 procent av det konvertibla lånets nominella belopp, motsvarande 100 kronor för envar skuldförbindelse.

För ytterligare detaljer samt information om bakgrund till och motiv för konvertibellånet, se bolagets pressmeddelande den 5 april 2022.

Frågor och aktieägares rätt att erhålla upplysningar

På extra bolagsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärenden på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt bolagets förhållande till andra koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska framställas via e-post till post@axichem.se eller via post till adress aXichem AB (publ), Södergatan 26, 211 34 Malmö senast tisdagen den 12 april 2022. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på bolagets kontor och hemsida, senast den 17 april 2022. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Tillgängliga handlingar och fullmaktsformulär

Fullständigt beslutsunderlag framläggs genom att det kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats, www.axichem.com, och på bolagets kontor senast två veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Även bolagsstämmoaktieboken hålls tillgänglig hos bolaget. Fullmaktsformulär för den som vill förhandsrösta genom ombud finns på bolagets hemsida, samt sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. aXichem AB (publ) har organisationsnummer 556739-8663 och säte i Lund.

 

Lund i april 2022
aXichem AB (publ)
Styrelsen

Denna information är regulatorisk. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 april 2022 kl 20:30 CET.

Kontakt:

Torsten Helsing, VD i aXichem, +46 70 686 33 55. E-post: torsten.helsing@axichem.se

aXichems affärsidé är att utveckla, patentera och marknadsföra naturanaloga industrikemikalier. Bolaget arbetar framförallt med fenylcapsaicin, en naturanalog syntetisk capsaicin med breda tillämpningar inom en mängd olika områden, såsom fodertillskott, marin påväxthämmande färg samt enskilda farmaceutiska områden. aXichems aktie är listad på NASDAQ First North Growth Market med kortnamnet AXIC A. Certified Adviser: Redeye AB Certifiedadviser@redeye.se +46 (0)8 121 576 90. Mer information om bolaget finns på www.axichem.se

aXichem AB • Södergatan 26 • 211 34 Malmö • Tel: +46 40 12 13 55 • e-post: post@axichem.se

Subscribe to information from Axichem via First North.
Subscription Feed*

Language*

Name Surname*

E-mail*

Company Name

SMS (+46709123456)