Kallelse till årsstämma 2020
aXichem AB (publ), org. nr 556739-8663, har kallat till årsstämma tisdagen den 26 maj 2020 kl. 13.00 i bolagets lokaler, Södergatan 26, i Malmö.

Kallelse till årsstämma 2020

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende
förhållandena tisdagen den 19 maj 2020, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast tisdagen den 19 maj 2020, under
adress aXichem AB (publ), Södergatan 26, 211 34 Malmö med angivande av ”årsstämma”, per telefon +46 46 780 0673 eller
via e-post till post@axichem.se. Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress,
telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om
ställföreträdare eller ombud. Kallelsen rekvireras genom att kontakta bolaget enligt ovan.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, inregistrera aktierna
i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering, som kan vara tillfällig, måste vara
verkställd tisdagen den 19 maj 2020. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran
härom till förvaltaren.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk
person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt i original
samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till bolaget på ovan angiven adress. Bolaget
tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på bolagets webbplats, www.axichem.se.

Information med anledning av Coronaviruset

Mot bakgrund av coronaviruset och Folkhälsomyndighetens rekommendationer vill aXichem uppmana alla aktieägare
att använda sig av möjligheten att företrädas av ombud eller förhandsrösta (se nedan), istället för att närvara fysiskt vid
årsstämman, detta för att minska risken för smittspridning. Notera att ingen VD-presentation kommer att hållas under
årsstämman och ingen förtäring kommer heller att serveras. Eventuella frågor som aktieägare vill ha besvarade kan med
fördel skickas in till bolaget före stämman på post@axichem.se.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand. aXichem uppmanar aktieägarna att använda
den möjligheten i syfte att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman. Vid förhandsröstning ska
ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.axichem.se. En aktieägare som utövar sin rösträtt
genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.
Det ifyllda formuläret måste vara aXichem tillhanda senast tisdagen den 19 maj 2020. Det ifyllda formuläret ska skickas
till den postadress eller e-postadress som anges under rubriken ”Anmälan m.m.” ovan. Om aktieägaren är en juridisk
person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren
förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så
sker är rösten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Subscribe to information from Axichem via First North.
Subscription Feed*

Language*

Name Surname*

E-mail*

Company Name

SMS (+46709123456)