aXichem AB (publ), 556739-8663 förlänger konvertibelt förlagslån
December 30, 2011
aXichem AB (publ), 556739-8663 förlänger konvertibelt förlagslån
Back

Styrelsen i aXichem har, med stöd av bemyndigande från Årsstämman den 11 maj 2009 givit ut ett konvertibelt förlagslån om högst 9 999 995 kronor. Vid konvertering kan bolagets aktiekapital ökas med högst 58 823,50 kronor. Efter full teckning uppgår antalet aktier till 13 087 025. Rätten att teckna de konvertibla skuldebreven sker utan företräde för befintliga aktieägare.

Förlagslånet löper från och med den 15 december 2011 till och med den 31 december 2012 med en årlig räntesats om 9 procent, och medför en rätt men inte en skyldighet för konvertibelinnehavaren att konvertera förlagslånet till nya aktier i bolaget. Konverteringskursen är nedsatt från 8,50 kronor till 4,50 kronor.

Över 96 % av innehavarna till konvertiblerna har tackat ja till en förlängning med ovanstående villkor. Detta innebär att det i dag finns konvertibler utgivna till ett belopp om 2 424 973,50 kronor, efter full konvertering ökarantalet aktier i bolaget med 538 883 aktier till 12 449 438 aktier.

Emissionslikviden kommer att användas i den pågående ansökningsprocessen för godkännande inom EU. Utöver satsningen i Europa kommer medel att avsättas till försäljningsarbete i ASIEN & USA. aXichem AB har under 2011 färdigställt utvecklingsarbetet för produktion av industriella kvantiteter av fenylcapsaicin. aXichem arbetar nu tillsammans med flera intressenter med implementering av fenylcapsaicin i slutprodukter för flera användningsområden. Parallellt med detta fortgår arbetet med godkänning för användning inom EU.

Styrelsen gör den samlade bedömningen att det kommer att kunna nås betydande framgång i den pågående kommersialiseringen.

Back