aXichem AB (publ), 556739-8663 upptar konvertibelt förlagslån
February 19, 2010
aXichem AB (publ), 556739-8663 upptar konvertibelt förlagslån
Back

Styrelsen i aXichem har, med stöd av bemyndigande från Årsstämman den 11 maj 2009, beslutat att uppta ett konvertibelt förlagslån om högst 9 999 995 kronor. Vid konvertering kan bolagets aktiekapital ökas med högst 58 823,50 kronor. Efter full teckning uppgår antalet aktier till 13 087 025. Rätten att teckna de konvertibla skuldebreven sker utan företräde för befintliga aktieägare.

Förlagslånet skall löpa från och med den 15 december 2009 till och med den 15 december 2011 med en årlig räntesats om 9 procent, och medför en rätt men inte en skyldighet för konvertibelinnehavaren att konvertera förlagslånet till nya aktier i bolaget. Konvertering kan påkallas under perioden från och med den 15 december 2010 till och med den 1 december 2011, till en konverteringskurs om 8,50 kronor.

Emissionen genomförs utan företräde för befintliga aktieägare.

Anmälan om teckning kan göras mellan den 24 februari 2010 till och med den 10 mars 2010. Styrelsen förbehåller sig rätten att förlänga den tid under vilken anmälan kan ske.

Emissionslikviden kommer att användas i den framtida ansökningsprocessen för godkännande inom EU. Utöver satsningen i Europa kommer medel att avsättas till försäljningsarbete i ASIEN.

aXichem AB har under 2009 färdigställt utvecklingsarbetet för produktion av industriella kvantiteter av Fenylcapsaicin. aXichem arbetar nu tillsammans med flera intressenter med implementering av fenylcapsaicin i slutprodukter för flera användningsområden. Parallellt med detta inleds arbetet med godkänning för användning inom EU.

Styrelsen gör den samlade bedömningen att det kommer att kunna nås betydande framgång i den pågående kommersialiseringen.

Kontaktperson: VD Torsten Helsing, telefon 046 780 06 73.

Back