aXichem AB (publ), Bokslutskommuniké januari – december 2019
February 27, 2020
aXichem AB (publ), Bokslutskommuniké januari – december 2019
Back

aXichems utveckling under 2019 samt under fjärde kvartalet 2019

2019-01-01 – 2019-12-31

Omsättning och resultat

Bolagets nettoomsättning uppgick till 343 tkr (344 tkr). 
Rörelseresultatet uppgick till –12 444 tkr (-9 666 tkr). 
Bolagets resultat efter skatt uppgick till -12 561 tkr (-9 927 tkr). 
Finansiellt netto, -117 tkr (-261 tkr).

Kassaflöde och finansiell ställning

Bolagets likvida medel uppgick den 31 december 2019 till 30 807 tkr (3 771 tkr). 
Soliditeten uppgick till 97 % (76 %).

Investeringar

Investeringar i immateriella, materiella eller finansiella anläggningstillgångar har under året gjorts med 3 854 tkr (3 675 tkr).

Avskrivningar

Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar har under året gjorts med -1 869 tkr (1 302 tkr).

Aktiedata

Årets resultat efter skatt motsvarar ett resultat per aktie om –0,79 kr (-0,66 kr). Eget kapital per aktie vid årets slut uppgick till 4,22 kr (1,94 kr). 

2019-10-01 – 2019-12-31

Omsättning och resultat

Bolagets nettoomsättning uppgick under kvartalet till 343 tkr (0 tkr). 
Rörelseresultatet uppgick för perioden till -3 462 tkr (-2 658 tkr). 
Bolagets resultat efter skatt uppgick till -3 462 tkr (-2 781 tkr) för perioden. 
Finansiellt netto, 0 tkr (-123 tkr).

Investeringar

Investeringar i immateriella, materiella eller finansiella anläggningstillgångar har under perioden gjorts med 1 154 tkr (1 622 tkr).

Avskrivningar

Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar har under perioden gjorts med 486 tkr (499 tkr).

Aktiedata

Periodens resultat efter skatt motsvarar ett resultat per aktie om -0,22 kr (-0,19 kr). 

Viktiga händelser under 2019

Kvartal 1

 • Den 15 januari 2019 offentliggjorde bolaget emissionsprospekt.
 • Den 5 februari 2019 meddelade styrelsen att aXichems nyemission med företrädesrätt för aktieägarna har avslutats. 
  Företrädesemissionen övertecknades med 292 procent, varför styrelsen har beslutat att genomföra en övertilldelningsemission. Bolaget tillförs därmed sammanlagt 55,9 MSEK före emissionskostnader. Genom företrädesemissionen och övertilldelningsemissionen kommer totalt 931 784 A-aktier att ges ut.
 • Den 12 februari 2019 kommunicerades att aXichem förstärker organisationen genom att anställa Erik Lager som Chief Tech-nical Officer. 
 • Den 25 februari kommunicerades att aXichem har tecknat ett letter of intent med kanadensiska Iovate i syfte att ingå ett samarbetsavtal avseende forskning, utveckling och kommersialisering av en produkt för viktminskning med aXivite som ingrediens. Det kommande avtalet avser även att upplåta en exklusiv licens för Iovate att sälja den gemensamma produkten på USA-marknaden.

Kvartal 2

 • Den 29 april kallar bolaget till årsstämma.
 • Den 16 maj meddelade aXichem att bolaget mottagit besked från EFSA (European Food Safety Authority) att bolagets ansökan om godkännande enligt NovelFood, för produkten aXiphen, har gått vidare in i sista fasen. Sista fasen innan godkännande kallas ”Adoption” innebär att EFSAs utlåtande avseende produkten skickas ut till samtliga medlemsländer för hantering och acceptans, varefter ett europeiskt godkännande kan utfärdas.
 • Den 28 maj håller aXichem årsstämma. Årsstämmokommunikén finns publicerad på hemsidan www.axichem.com.
 • Den 28 juni meddelas att en av aXichems huvudägare, Manakin Ltd, som bland annat ägs av Torsten Helsing, VD i 
  aXichem, 
  har sålt 35 000 aktier i aXichem, till en kurs av 72 kronor per aktie, i en transaktion utanför börsen. Försäljningen sker till en befintlig, långsiktig ägare i aXichem. De sålda aktierna motsvarar 1,8 % av Manakins innehav i aXichem. Efter genomförd försäljningen uppgår Manakins aktieinnehav i aXichem till 1 880 391 aktier. 

Kvartal 3

 • Den 1 juli meddelade bolaget att en ny studie, som genomförts hos forskningsföretaget GPH Biotech i USA, tyder på att aXichems egenutvecklade naturanaloga fenylcapsaicin kan förbättra upptaget i tarmen av det inflammationshämmande ämnet curcumin såväl som av naturlig capsaicin.
   
 • Den 26 augusti kommunicerades att bolaget fått ytterligera ett europeiskt patent godkänt avseende bolagets naturanaloga capsaicin, aXiphen, som salmonellahämmare för fjäderfän. Patentet ger ett heltäckande skydd för användning av aXiphen, och andra syntetiska analoger, som ingrediens i fjäderfäfoder, bland annat för att förebygga salmonella hos olika slags fåglar. Patentskyddet gäller till november 2035 och omfattar aXiphen som ingrediens i foder till exempelvis kycklingar, höns, kalkoner, ankor och gäller såväl tama fjäderfän, uppfödda i kommersiella anläggningar, som vilda fåglar.
   
 • Den 30 september mottog bolaget besked från EFSA (European Food Safety Authority) att aXichems patenterade, naturanaloga syntetiska capsaicin, aXiphen®, erhållit godkännande enligt Novel Food. En viktig milstolpe för bolaget. Godkännandet gäller från den dag det blir publicerat i Europeiska unionens officiella tidning (EUT).

Kvartal 4

 • Den 28 oktober meddelade bolaget att man, som ett led i samarbetet med kanadensiska bolaget Iovate Health Sciences International Inc, genomfört första delen i en klinisk studie med produkten aXivite som ingrediens i kosttillskott för viktminskning. Studien syftar till att fastställa hur aXivite omsätts i koppen och vilken dos som ska användas för att inom säkerhetskraven uppnå avsedd effekt. Studien visar att man med aXivite uppnår nödvändig koncentration i blodet hos människor med en åttondels dos jämfört med naturlig capsaicin. 
 • Den 29 november publicerades godkännandet för aXiphen® enligt Novel Food i Europeiska unionens officiella tidning (EUT).
 • Den 3 december meddelades att aXichem bildat ett helägt dotterbolag i Norge, aXichem AS. Skälet till bolagsbildningen är att aXichem under en längre tid anlitat externa resurser i framför allt Bergen i Norge, avseende framför allt regulatoriska frågor och patentärenden, men även gällande expertkunnande i inom vetenskapliga områden som nu kommer att knytas till bolaget.
   
 • Den 5 december kommunicerades att aXichem har tecknat ett avtal med danska Chr. Olesen Synthesis, del av Chr. Olesen Group, avseende tillverkning av råvaran fenylcapsaicin som är den aktiva komponenten i aXichems produkter aXiphen, aXiphen Feed, aXivite och aXiphen Bio. 
   
 • Den 16 december kommunicerades att bolaget, genom samarbetspartnern Erbo Spraytec, producerat den första industriella volymen av produkten aXiphen och har säkerställt att processen fungerar och att den produkt som levereras når upp till kvalitetskraven.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

 • Den 27 januari 2020 har levererat sju ton av produkten aXiphen till bolagets distributör CHR. Olesen, för leverans till slutkunder verksamma inom djurfoderproduktion i Europa. Det sammanlagda värdet på ordern från CHR. Olesen beräknas uppgå till cirka 1,5 miljoner SEK.
   
 • Den 24 februari kommunicerade bolaget att man tillsammans med schweiziska samarbetspartnern Erbo Spraytec har producerat den första större volymen av aXichems produkt aXivite. Produkten bygger på aXichems naturanaloga fenylcapsaisin och är avsedd att ingå som ingrediens i kosttillskott för användning till exempel för viktminskning eller förbättrad tarmhälsa. 
   
 • Den 25 februari meddelades att bolaget har tecknat ett avtal avseende marknadsföring, försäljning och distribution av bolagets produkt aXivite, med holländska Lithos Ingredients. Lithos ingår i M.A.F. Group, och distribuerar en mängd olika råmaterial till tillverkande företag över hela världen.

VD har ordet

Att se tillbaka på aXichems verksamhetsår 2019 känns mycket tillfredsställande. Jag ser att vi under året har passerat ett antal viktiga milstolpar, där godkännandet enligt Novel Food, som ger oss möjlighet att starta försäljningen inom EU, är den enskilt viktigaste. Men inte långt därefter kommer det faktum att vi har säkerställt produktionskapacitet genom danska CHR. Olesen Group, för råvaran till aXiphen, och schweiziska Erbo Spraytec, för den leveransklara mixen. Förutsättningarna för att kunna genomföra detta, och allt annat arbete under året, skapades genom emission som aXichem genomförde under januari-februari 2019 och som tillförde bolaget drygt 55 MSEK. En stark kassa, är som säkert alla inser, en nödvändig plattform för att effektivt gå vidare i våra samarbeten, såväl kommersiella som industriella.

Vi har under året som gått också arbetet vidare med GRAS feed, det regelverk som vi måste uppfylla för att få lov att sälja aXiphen som ingrediens i djurfoder på USA-marknaden. För att få en bredare klassificering för aXiphen genomför vi just nu en studie för att bevisa tolererbarhet och effekt av vår substans. När resultaten är sammanställda, med den positiva utgång som vi har rimlig anledning att förväntar oss, går dessa vidare till den grupp som ger slutligt godkännande. Det är en något mindre byråkratisk process än till exempel FDA- eller EU-godkännande och vår bedömning om att ha ett godkännande på plats en bit in i 2020 kvarstår.

Om vi stannar kvar inom området studier, men återgår till vad vi genomfört under 2019, så kunde vi i juli berätta om ett spännande resultat i en studie gjord hos forskningsföretaget GPH Biotech i USA. I linje med den patentansökan som vi lämnade in 2017 avseende aXiphen som bio-enhancer, det vill säga förstärkare av ett ämnes förmåga att tas upp i kroppen hos människa eller djur, gjorde vi förra året en studie där Caco-2-celler exponerades för olika doser och kombinationer av ämnena fenylcapsaicin, capsaicin samt curcumin. Resultaten från denna studie tyder på att vår naturanaloga fenylcapsaicin kan förbättra upptaget i tarmen bland annat av det inflammationshämmande ämnet curcumin. Redan vid relativt låga doser ökar fenylcapsaicin upptaget av curcumin och naturligt capsaicin, vilket stärker de antaganden vi har sedan tidigare om aXiphen som en så kallad bio-enhancer. 

I oktober kunde vi berätta om aXichems första kliniska studie, den som görs inom ramen för vårt samarbete med Iovate Health Sciences International Inc, ett samarbete som har som mål att ta fram en gemensam kosttillskottsprodukt för viktminskning. Den här första delen av studien är avsedd att ge besked om hur stor dos aXivite som behövs för att uppnå önskad koncentration i blodet hos människor. Resultatet visade att det handlar om en åttondels dos jämfört med naturligt capsaicin. Studien gjorde uppehåll över helgerna under december och återupptogs i februari. Vi räknar med att ha genomfört studien i sin helhet och analyserat resultaten under andra kvartalet 2020 och kunna använda dessa i vår marknadsföring under resten av 2020. De lovande och intressanta resultaten i såväl bio-enhancer- som den kliniska studien ger oss en god grund för att fortsätta se på nya indikationer där aXivite kan användas alternativt ersätta naturligt capsaicin.

På den kommersiella sidan har vårt samarbete med vår distributör CHR. Olesen fördjupats, dels genom att vi nu även har ett produk-tionsavtal med ett bolag i Olesen-koncernen, dels då vi nu har Novel Food-godkännandet klart och det finns möjlighet för vår produkt att komma ut på marknaden med ett reellt erbjudande. Efter periodens slut kunde vi också meddela att vi levererat sju ton aXiphen till CHR. Olesen i form av färdig mix för vidare leverans till slutkunder inom foder och kosttillskott. Värdet på leveransen uppgår till ca 1,5 MSEK. 

I Asien har vi under året haft ambitionen att få till stånd tester med den foderproducent som vi i slutet av 2018 tecknade ett avtal med. Vi har tillsammans med vår partner kämpat med tullhanteringsregler som inte fungerat som förväntat. Under hösten 2019 tog vi i samförstånd med vår partner i beslutet att ansöka om godkännande för och få produkten formellt registrerad på denna marknad. Arbetet har inneburit flera legala processer, bland annat registrering av ett nationellt dotterbolag. Bolagsbildning och pågående registreringsprocesser förväntas vara slutförda under Q2 2020. 

aXichems spännande marina projekt tillsammans med Brynsløkken i Sydamerika när det gäller ytbehandling av fiskekassar fortsätter. I skrivande stund pågår praktiskt arbete i Chile för att genomföra den slutliga delen av testet och vi väntar med spänning på resultaten.

2019 har också inneburit att vi knutit värdefull kompetens till aXichem. Erik Lager tillträdde som CTO i början av året. Erik har betytt oerhört mycket i arbetet med att utvärdera och sätta upp produktions- och leveransprocesser. Genom registreringen av aXichems norska dotterbolag har vi även kunnat säkerställa att vi kan behålla den kompetens och kunskap som vi dragit stor nytta av i det regulatoriska arbetet och som administrativt enklast sköts från det norska bolaget. 

Vi stänger boken för 2019. Vi är nu någon månad in i 2020, aXichems första verksamhetsår med möjlighet att presentera våra produkter för den europeiska marknaden med stämpeln ”godkänd enligt Novel Food”. Med leveransen till CHR. Olesens så tycker jag att det har börjat riktigt bra.

Torsten Helsing
VD

 

Närståendetransaktioner

Företaget definierar ledande befattningshavare, styrelseledamöter och nära familjemedlemmar till dessa personer som närstående. Följande transaktioner har utförts under perioden utöver transaktioner som är hänförliga till löner och därtill relaterade utbetalningar.

Närstående tkr

Transaktionstyp

2019-10-01

2019-12-31

Aximed AS Inhyrd personal, administration, lokalhyra, IT-tjänster m.m.

-334

Savring Consulting AB IR-tjänster

-90

Norbiotech Konsultarvode

-125

Summa

 

-549

Personal

Bolaget hade tre anställda per den 31 december 2019.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Regulativa frågor bedöms som enskilt största risk för bolaget. Bolaget har idag godkännande enligt Novel Food för Europa samt enligt GRAS i USA. Bolaget kan komma att behöva ytterligare godkännanden, eller annan registrering av produkten, för att möjliggöra försäljning på andra geografiska marknader eller inom andra tillämpningar än de som täcks av nuvarande godkännanden.  

Antal aktier

Antalet aktier och röster i bolaget per den 31 december 2019 var 15 931 033 och bolagets aktiekapital uppgick till 3 186 206,60 kronor. Bolaget har endast ett aktieslag, aktier av serie A, med 1 röst per aktie. Kvotvärdet är 0,20 kronor per aktie.

Under januari och februari 2019 genomfördes en företrädesemission samt en övertilldelningsemission. Efter registrering av företrädesemissionen hos Bolagsverket ökade bolagets aktiekapital med 136 356,80 SEK till sammanlagt 3 136 206,60 SEK. Antalet A-aktier i bolaget ökade med 681 784 aktier till totalt 15 681 033 aktier. Efter registrering av de aktier som emitterades inom ramen för övertilldelningsemissionen ökade bolagets aktiekapital med ytterligare 50 000,00 SEK och antalet aktier med ytterligare 250 000 aktier. 

Framtidsutsikter 

aXichem arbetar vidare med kommersialiseringen av aXiphen®feed, som komponent i fjäderfäfoder med möjligheten att kunna för att förebygga bakterierelaterade sjukdomar hos djuren, så som till exempel salmonella, samt av aXivite®, som hälsofrämjande ingrediens i kosttillskott. I november 2019 erhöll aXichem godkännande för produkten aXiphen (som ingår i såväl aXiphen®feed som aXivite®) enligt Novel Food, vilket innebär att produkten uppfyller EU:s regelverk för den europeiska marknaden är redo för full kommersialisering. Bolaget har sedan 2018 godkännande enligt GRAS i USA. Utöver dessa prioriterade områden har aXichem även genomförda studier för att i framtiden kunna ansöka om godkännande för användning av aXiphen inom påväxthämmande marina applikationer. 

Såväl marknaden för kosttillskott som för djurfoder är relativt fragmenterad, därför har bolaget valt att arbeta med återförsäljare. Ett sådant samarbete är på plats för marknadsbearbetning inom foderproduktion i Europa och Sydamerika samt inom kosttillskott i USA och delar av Europa. Under 2019 och inledningen av 2020 har bolaget säkerställt processen för order och leverans för större volymer och bedömer att under de kommande tre åren se en successivt ökande orderingång inom framför allt applikationsområdena tillsats i djurfoder samt kosttillskott.

Ägarstruktur

För information om bolagets ägare och insynsperson, se bolagets hemsida www.axichem.com

Granskning

Denna delårsrapport är ej granskad av bolagets revisor

Kommande rapporttillfällen

Årsredovisning 2019                                              2020-05-05

Årsstämma 2020                                                    2020-05-26

Delårsrapport 1/20 januari – mars                          2020-05-14

Delårsrapport 2/20 januari – juni                            2020-08-21

Delårsrapport 3/20 januari – september                 2020-11-12

Bokslutskommuniké 2020                                       2021-02-24

Styrelsen och verkställande direktör försäkrar att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Lund den 27 februari 2020

Jan Gustavsson      
Ordförande
              

Torsten Helsing
VD, ledamot
Gunilla Savring
Ledamot

Jakob Axelsson
Ledamot
Jörn Berthelsen
Ledamot

Denna information lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 februari 2020, kl 08:00 CET.

Kontaktperson för information 

Torsten Helsing

VD

T. +46 70 686 33 55

E. torsten.helsing@axichem.se

Back