aXichem AB (publ) har genomfört en riktad emission om cirka 19 MSEK
May 03, 2021
aXichem AB (publ) har genomfört en riktad emission om cirka 19 MSEK
Back

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND, HONGKONG, SINGAPORE ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTIONEN ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE KUNNA VARA OLAGLIG, KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK LAG.

 

aXichem AB (publ) (“aXichem” eller “Bolaget”) har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 26 maj 2020 och i enlighet med vad Bolaget indikerade i ett pressmeddelande tidigare idag, framgångsrikt genomfört en riktad nyemission av totalt 604 603 aktier av serie A till en teckningskurs om 31,50 SEK per aktie (”Emissionen”). Teckningskursen i Emissionen har fastställts genom ett accelererat bookbuildingförfarande. Genom Emissionen tillförs aXichem cirka 19 MSEK före emissionskostnader.

I Emissionen medverkar ett fåtal större svenska Family Offices och därutöver ett antal kvalificerade investerare. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att, på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, säkra rörelsekapital för fortsatt utveckling av Bolagets produkter och tjänster och därigenom finansiera en accelererad tillväxtstrategi. Genom Emissionen tillförs även aXichem långsiktiga kvalificerade ägare vilka främjar Bolagets möjligheter att utveckla verksamheten för att skapa ytterligare värde för samtliga aktieägare.

Nettolikviden från Emissionen avses att användas för:

  • Kapitalbindning vid uppskalning av produktion och lageruppbyggnad.

  • Intensifiering av marknadsföring i inledande kommersialiseringsfas.
  • Produktutveckling.
  • Löpande kostnader och nya aktiviteter inom IP-området.

Kommentar från aXichems VD, Torsten Helsing

”aXichem är inne i en ny fas i kommersialiseringen av aXiphen inom våra två fokusområden, djurfoder och kosttillskott. Genom emissionen säkerställer vi att bolaget har det rörelsekapital som krävs för att kunna möta en successivt ökande orderingång med en stabil produktion och nödvändig lageruppbyggnad. aXichem kommer också fortsätta utveckla befintliga såväl som nya samarbeten inom distribution och försäljning och öka synligheten på marknaden för bolagets produkter. Jag är mycket glad över det intresse som visas för bolaget och för våra produkter”, säger Torsten Helsing, VD i aXichem.

Genom Emissionen tillförs Bolaget 19 MSEK före emissionskostnader. Teckningskursen uppgår till 31,50 SEK per aktie och har fastställts genom ett bookbuildingförfarande med svenska family offices och kvalificerade investerare. Då teckningskursen i Emissionen fastställs genom bookbuildingförfarandet är det styrelsens bedömning att teckningskursen är marknadsmässig.

Genom Emissionen ökar antalet aktier i aXichem med 604 603, från 15 931 033 till 16 535 636 och aktiekapitalet ökar med 120 920,6 SEK, från 3 186 206,6 SEK till 3 307 127,2 SEK. Emissionen innebär således en utspädning för aXichems befintliga aktieägare om cirka 3,7 procent.

De nya aktierna kommer att upptas till handel på Nasdaq First North Growth Market så snart Emissionen har registrerats hos Bolagsverket.

I samband med Emissionen har Bolagets styrelseledamöter och ledande befattningshavare åtagit sig att inte avyttra eller annars avhända sig sina aktier i Bolaget under en period om 180 kalenderdagar efter slutförande av Emissionen. Vidare har Bolaget åtagit sig att inte föreslå eller vidta åtgärder som innebär ökning av aktiekapitalet, med vissa undantag, under en period om 180 kalenderdagar efter slutförande av Emissionen.

Rådgivare: Redeye AB är finansiell rådgivare, Advokatfirman Vinge är legal rådgivare och Nordic Issuing agerar emissionsinstitut i transaktionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Torsten Helsing, VD, torsten.helsing@axichem.com, +46 70 686 33 55

Denna information är sådan som aXichem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2021, kl. 21.40 CEST.

Certified Adviser Redeye AB är Certified Adviser för aXichem AB (publ). Kontaktuppgifter till Redeye AB: tel. +46 (0)8 121 576 90, e-mail info@redeye.se.

aXichems affärsidé är att utveckla, patentera och marknadsföra naturanaloga industrikemikalier. Bolaget arbetar framförallt med fenylcapsaicin, en naturanalog syntetisk capsaicin med breda tillämpningar inom en mängd olika områden, såsom fodertillskott, marin påväxthämmande färg samt enskilda farmaceutiska områden. aXichems aktie är listad på NASDAQ First North Growth Market med kortnamnet AXIC A. Certified Adviser: Redeye AB Certifiedadviser@redeye.se +46 (0)8 121 576 90. Mer information om bolaget finns påwww.axichem.se

VIKTIG INFORMATION

DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR INTE OCH UTGÖR INTE DEL AV NÅGOT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER. KOPIOR AV DETTA MEDDELANDE FÅR INTE GÖRAS I OCH FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER SKICKAS TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND, HONGKONG, SINGAPORE ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK LAG.

DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE KAN ENLIGT LAG VARA FÖREMÅL FÖR RESTRIKTIONER I VISSA JURISDIKTIONER OCH PERSONER SOM KOMMER I BESITTNING AV SÅDANA HANDLINGAR ELLER ANNAN INFORMATION SOM OMNÄMNS HÄRI BÖR INFORMERA SIG OM FÖREKOMSTEN AV, SAMT IAKTTA, SÅDANA RESTRIKTIONER. MOTTAGAREN AV DETTA PRESSMEDDELANDE ANSVARAR FÖR ATT ANVÄNDA DETTA PRESSMEDDELANDE OCH INFORMATIONEN HÄRI I ENLIGHET MED TILLÄMPLIGA REGLER I RESPEKTIVE JURISDIKTION. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM, ELLER EN INBJUDAN ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA NÅGRA VÄRDEPAPPER I BOLAGET I NÅGON JURISDIKTION, VARKEN FRÅN AXICHEM ELLER NÅGON ANNAN.

DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM ELLER INBJUDAN AVSEENDE ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA VÄRDEPAPPER I USA. VÄRDEPAPPERNA SOM OMNÄMNS HÄRI HAR INTE OCH KOMMER INTE ATT REGISTRERAS I ENLIGHET MED ENLIGT DEN VID VAR TID GÄLLANDE U.S. SECURITIES ACT FRÅN 1933 (”SECURITIES ACT”), ELLER ENLIGT KAPITALMARKNADSLAGSTIFTNING I DELSTAT ELLER ANNAN AMERIKANSK JURISDIKTION, OCH FÅR FÖLJAKTLIGEN INTE ERBJUDAS ELLER SÄLJAS I USA UTAN ETT UNDANTAG FRÅN, ELLER I EN TRANSAKTION SOM EJ OMFATTAS AV, REGISTRERINGSKRAV ENLIGT SECURITIES ACT SAMT I ENLIGHET MED TILLÄMPLIG DELSTATLIG VÄRDEPAPPERSRÄTT I USA. BOLAGET AVSER INTE ATT REGISTRERA NÅGON DEL AV EMISSIONEN I USA ELLER GENOMFÖRA ETT OFFENTLIGT ERBJUDANDE AV AKTIER I USA.

EMISSIONEN OCH FÖRSÄLJNINGEN AV VÄRDEPAPPERNA SOM OMNÄMNS HÄRI HAR INTE OCH KOMMER INTE ATT REGISTRERAS I ENLIGHET MED TILLÄMPLIG VÄRDEPAPPERSRÄTT I KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND, HONGKONG ELLER SINGAPORE OCH FÅR, FÖRUTOM I ENLIGHET MED VISSA UNDANTAG, INTE ERBJUDAS ELLER SÄLJAS I ELLER TILL ELLER TILL FÖRMÅN FÖR NÅGON PERSON SOM HAR SIN HEMVIST, ELLER BEFINNER SIG ELLER ÄR BOSATT I, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND, HONGKONG ELLER SINGAPORE. INGET OFFENTLIGT ERBJUDANDE AV DE VÄRDEPAPPER SOM BESKRIVS HÄRI KOMMER ATT SKE I KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND, HONGKONG ELLER SINGAPORE.

DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR INTE ETT PROSPEKT ENLIGT BETYDELSEN I EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS PROSPEKTFÖRORDNING (EU) 2017/1129 AV DEN 14 JUNI 2017 OCH DESS DELEGERADE OCH IMPLEMENTERADE FÖRORDNINGAR (”PROSPEKTFÖRORDNINGEN”) OCH HAR INTE GODKÄNTS AV NÅGON REGULATORISK MYNDIGHET I NÅGON JURISDIKTION. BOLAGET HAR INTE GODKÄNT NÅGOT ERBJUDANDE TILL ALLMÄNHETEN AV VÄRDEPAPPER I STORBRITANNIEN ELLER NÅGON MEDLEMSSTAT I EES OCH INGET PROSPEKT HAR TAGITS FRAM ELLER KOMMER ATT TAS FRAM I SAMBAND MED EMISSIONEN. I STORBRITANNIEN OCH VARJE EES-MEDLEMSSTAT RIKTAR SIG DETTA MEDDELANDE ENDAST TILL “KVALIFICERADE INVESTERARE” I DEN MEDLEMSSTATEN ENLIGT PROSPEKTFÖRORDNINGENS DEFINITION.

DETTA PRESSMEDDELANDE KAN INNEHÅLLA VISS FRAMÅTRIKTAD INFORMATION SOM ÅTERSPEGLAR AXICHEMS AKTUELLA SYN PÅ FRAMTIDA HÄNDELSER SAMT FINANSIELL OCH OPERATIV UTVECKLING. ORD SOM ”AVSES”, ”KOMMER”, ”BEDÖMS”, ”FÖRVÄNTAS”, ”KAN”, ”PLANERAR”, ”UPPSKATTAR” OCH ANDRA UTTRYCK SOM INNEBÄR INDIKATIONER ELLER FÖRUTSÄGELSER AVSEENDE FRAMTIDA UTVECKLING ELLER TRENDER, UTGÖR FRAMÅTRIKTAD INFORMATION. FRAMÅTRIKTAD INFORMATION ÄR TILL SIN NATUR FÖRENAD MED SÅVÄL KÄNDA SOM OKÄNDA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER EFTERSOM DEN ÄR AVHÄNGIG FRAMTIDA HÄNDELSER OCH OMSTÄNDIGHETER. FRAMÅTRIKTAD INFORMATION UTGÖR INTE NÅGON GARANTI AVSEENDE FRAMTIDA RESULTAT ELLER UTVECKLING OCH VERKLIGT UTFALL KAN KOMMA ATT VÄSENTLIGEN SKILJA SIG FRÅN VAD SOM UTTALAS I FRAMÅTRIKTAD INFORMATION. ÄVEN OM BOLAGET ANSER ATT DE ANTAGANDEN SOM REFLEKTERAS I DESSA FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN ÄR RIMLIGA, KAN DET INTE GARANTERAS ATT DE KOMMER ATT INFALLA ELLER ATT DE ÄR KORREKTA.

Back