aXichem AB (publ):s företrädesemission tecknades till 70 procent
March 24, 2023
aXichem AB (publ):s företrädesemission tecknades till 70 procent
Back

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

aXichem AB (publ) ("aXichem" eller "Bolaget") aXichem AB (publ) ("aXichem" eller "Bolaget") offentliggör idag utfallet i den företrädesemission som offentliggjordes den 23 februari 2023, och vars teckningsperiod avslutades den 22 mars 2023 ("Företrädesemissionen"). Totalt tecknades 3 608 646 aktier, motsvarande cirka 51 procent av Företrädesemissionen, med stöd av teckningsrätter. Därtill tecknades 1 352 043 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 19 procent av Företrädesemissionen, varav cirka 12 procent av Företrädesemissionen avser teckning hänförligt till ställda emissionsgarantier. Totalt tecknades 4 960 689 aktier och Företrädesemissionen tecknades därmed till 70 procent.

Genom Företrädesemissionen tillförs aXichem cirka 34,7 MSEK före emissionskostnader. Genom Företrädesemissionen ökar antalet aktier i aXichem med 4 960 689 aktier från 16 535 636 aktier till 21 496 325 aktier och aktiekapitalet ökar med 992 137,80 SEK från 3 307 127,20 SEK till 4 299 265 SEK.

Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de principer som angivits i det prospekt som upprättats med anledning av företrädesemissionen och som offentliggjordes av Bolaget den 3 mars 2023. Besked om tilldelning sker genom översändande av separat avräkningsnota, vilken beräknas utsändas omkring den 24 mars 2023. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer få besked om tilldelning i enlighet med förvaltarens rutiner.

De som tecknat aktier i företrädesemissionen kommer att erhålla BTA (betald tecknad aktie). Handel med BTA bedrivs för närvarande på Nasdaq First North Growth Market och kommer att upphöra när emissionen har registrerats hos Bolagsverket. BTA kommer då att konverteras till vanliga aktier.

Finansiella rådgivare, legala rådgivare och emissionsinstitut

Västra Hamnen Corporate Finance AB (publ) agerar finansiell rådgivare och Vinge är legal rådgivare åt aXichem i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing agerar emissionsinstitut.

Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 24 mars 2023 kl. 12:00 CET.

Back