aXichem erhåller Novel Food-godkännande för aXiphen® och passerar därmed en avgörande milstolpe
September 30, 2019
aXichem erhåller Novel Food-godkännande för aXiphen® och passerar därmed en avgörande milstolpe
Back

aXichem AB (publ),som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, har idag mottagit besked från EFSA (European Food Safety Authority) att aXichems patenterade, naturanaloga syntetiska capsaicin, aXiphen®, erhållit godkännande enligt Novel Food. Godkännandet gäller från den dag det blir publicerat i Europeiska unionens officiella tidning (EUT).

-       Det här är en milstolpe för aXichem och en avgörande händelse för bolagets fortsatta utveckling. Vår produkt kan fylla en viktig roll inom såväl livsmedel som djurfoder och äntligen kan vi nu marknadsföra och sälja aXiphen på den Europeiska marknaden. Att framgångsrikt ta en produkt genom den regulatoriska processen med ett Novel Food-godkännande är ett svårt och mycket omfattande arbete. Jag är mycket nöjd och glad över att vi nu är i mål, säger Torsten Helsing, VD i aXichem.

aXiphen har nu ett Novel Food-godkännande enligt de krav som gäller för det direktiv (EU) 2015/2283, som implementerades 1 januari 2018. 

aXichem lämnade i februari 2018 in en ansökan om godkännande för produkten aXiphen® enligt europeiska Novel Food. I augusti 2018 kom besked från EFSA att ansökan är bedömts som komplett och korrekt, vilket är första steget i processen. Ansökan gick in i fas två och i november 2018 kom några frågor från EFSA, vilket är normalt förfarande i granskningsprocessen, och dessa besvarades i januari 2019. Den 16 maj meddelade bolaget att ansökan nått tredje och avslutande fasen innan godkännande, vilken alltså nu resulterat i ett slutligt godkännande av aXiphen, som öppnar för full kommersialisering på den europeiska marknaden. 

Om Novel Food
Nya livsmedel, Novel Food (NF), är reglerade i förordning EG nr 258/97 om nya ingredienser för livsmedel och foder, som inte tidigare funnits på marknaden i någon större utsträckning, innan EU-förordningen trädde i kraft den 15 maj 1997. Sådana ingredienser måste riskvärderas och godkännas av EU-kommissionen innan de får börja säljas inom EU. Syftet är att skydda folkhälsan genom att kontrollera att nya ingredienser är säkra. Mer information om hur en Novel Food-ansökan går till finns på www.livsmedelsverket.se 

Denna information är sådan information som aXichem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 september 2019 kl 09:15 CET. 

Back