aXichem erhåller patent för aXiphen® som salmonellahämmande komponent i kycklingfoder
November 10, 2017
aXichem erhåller patent för aXiphen® som salmonellahämmande komponent i kycklingfoder
Back

aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, har erhållit patent avseende bolagets syntetiska capsaicin, aXiphen®, samt derivat av produkten, erhållit internationellt patent (PCT) avseende aXiphen®feed som ingrediens i fjäderfäfoder, primärt kycklingfoder, i syfte att förebygga eller behandla salmonella.

-  Med detta patent säkerställer vi viktiga värden i bolaget. Salmonella i kycklinguppfödningar är ett omfattande globalt problem och aXiphen har stor potential att gör tillvaron bättre, för såväl kycklingarna som fågeluppfödarna och konsumenterna. Intresset för aXiphen är också väldigt stort ibland fodertillverkarna, säger Torsten Helsing, VD i aXichem.

Patentet grundas på bland annat genomförda studier vid College of Veterinary Medicine, South China Agricultural University, som är ett av Kinas största veterinärmedicinska universitet. Fullskalestudien genomfördes i en kommersiell anläggning hos en stor kycklingproducent och omfattade 3000 kycklingar, med primärt syftet att undersöka aXiphen®feeds möjlighet att öka tillväxt och förebygga salmonella. Vid slakt hittades ingen salmonella i varken blindtarm eller mjälte i de kycklingar som fått aXiphen®feed i fodret, att jämföras med 28 %, respektive 8 %, i kontrollgruppen. Resultaten har senare också bekräftats av industriella användare.

Denna information är sådan information som aXichem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2017 kl 12:10

Back