aXichem genomför nyemission med syfte att öka bolagets insatser för en omställning från utvecklingsbolag till produktbolag
November 19, 2013
aXichem genomför nyemission med syfte att öka bolagets insatser för en omställning från utvecklingsbolag till produktbolag
Back

aXichem AB:s (publ) (nedan ”aXichem” eller ”Bolaget”) affärsidé är att utveckla, patentera och marknadsföra naturanaloga industrikemikalier. Bolaget arbetar framförallt med Fenylcapsaicin, en naturanalog syntetisk capsaicin med breda tillämpningar inom en mängd olika områden, såsom marin påväxthämmande färg, skadedjursbekämpning i skogs-och jordbruk samt enskilda farmaceutiska områden.

aXichem har under det senaste året arbetat med att identifiera potentiella marknadsområden för Fenylcapsaicin och funnit flera mycket intressanta områden.

aXichems omställning från utvecklingsbolag till produktbolag går nu in i en ny fas. Bolaget ska under det närmaste året arbeta för att etablera en framtidsinriktad organisation och skapa en global marknad för Fenylcapsaicin.

Emissionen
Mot bakgrund av detta och för att möjliggöra att handeln i Bolagets aktier blir mer likvid, har styrelsen i aXichem den 18 november 2013 beslutat – med bemyndigande från årsstämman den 20 maj 2013 – om en företrädesemission av högst 2 444 926 aktier av serie A. Vid full teckning ger
emissionen aXichem ett tillskott på cirka 19,6 MSEK före emissionskostnader. Även allmänheten ges rätt att teckna i emissionen.

Teckningsförbindelser och garantier
Bolaget har tecknat avtal om teckningsförbindelser motsvarande cirka 12 MSEK och garantiåtaganden motsvarande 3 MSEK vilket tillsammans motsvarar cirka 15 MSEK och 77 % av emissionsbeloppet.

Teckningsförbindelser för motsvarande cirka 35% har erhållits av befintliga aktieägare.
Teckningsförbindelser för ytterligare cirka 25% av emissionsbeloppet har inkommit genom en
vederlagsfri överlåtelse av teckningsrätter från en huvudägare till ett konsortium av nya investerare.
Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser. Teckningsförbindelserna och emissionsgarantierna avser tillsammans ett belopp motsvarande cirka 15 MSEK av vad emissionen som mest kan inbringa. Det har inte erlagts säkerheter för teckningsförbindelser eller garantiåtaganden.

Erbjudandet i sammandrag

 • Teckningstid: 3 december – 17 december 2013.
   
 • Teckningskurs: 8 SEK per aktie. Courtage utgår ej.
   
 • Företrädesrätt att teckna aktier har de som på avstämningsdagen den 2 december 2013 är aktieägare, varvid innehav av en (1) aktie ger rätt till en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger rätt till teckning av två (2) nya aktier.
   
 • Avstämningsdag är den 2 december 2013. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 27 november 2013 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 28 november 2013.
   
 • Handel med teckningsrätter sker under perioden 3 december – 12 december 2013.
   
 • Handel med BTA (betald tecknad aktie) sker under perioden 3 december 2013 tills Bolagsverket registrerat emissionen. Registrering beräknas ske omkring mitten av januari 2014.
   
 • Erbjudandet omfattar högst 2 444 926 aktier, motsvarande 19 559 408 SEK. Antal aktier före nyemission uppgår till 3 667 390.

Övertilldelningsemission
Styrelsen har vidare beslutat om en ytterligare emission riktad till de tecknare som inte fått full tilldelning i företrädesemissionen. Denna emission förutsätter att företrädesemissionen övertecknas. Emissionen kommer i sådana fall ske till samma teckningskurs som företrädesemissionen och med så många aktier att den totala emissionslikviden i de båda emissionerna understiger EUR 2,5 miljoner.

Villkor och anvisningar samt ytterligare information om teckningsförbindelser kommer att
offentliggöras i memorandum senast i samband med att teckningstiden inleds.

aXichem AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
VD Torsten Helsing
Telefon: 046 780 06 73

aXichems affärsidé är att utveckla, patentera och marknadsföra naturanaloga industrikemikalier. Bolaget arbetar framförallt med Fenylcapsaicin, en naturanalog syntetisk capsaicin med breda tillämpningar inom en mängd olika områden, såsom marin påväxthämmande färg,
skadedjursbekämpning i skogs-och jordbruk samt enskilda farmaceutiska områden.

Back