aXichem genomför omfattande salmonellastudie i samarbete med ledande veterinärmedicinskt universitet i Kina
November 18, 2015
aXichem genomför omfattande salmonellastudie i samarbete med ledande veterinärmedicinskt universitet i Kina
Back

aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, för användning inom områden såsom påväxthämmande båtbottenfärg, skadedjursbekämpning i skogs- och jordbruk samt enskilda farmaceutiska områden, har ingått ett avtal med College of Veterinary Medicine vid South China Agricultural University som är ett av Kinas största veterinärmedicinska universitet om att i samarbete med en större kycklingproducent i Kina genomföra en fältstudie med aXichems fodertillskott aXiphen®feed. Syftet med studien är att följa upp och få bekräftat resultat från tidigare studier, som visat att aXiphen®feed har positiv verkan när det gäller att förebygga salmonella i fjäderfän.

-  Som vi meddelat tidigare i år visade vår studie i Europa att aXiphen®feed har förebyggande effekt på salmonella i kycklingar. Fältstudien vi nu kommer att genomföra i Kina görs på en större population och i en anläggning hos en stor producent i stället för i forskningsmiljö. Jag bedömer att vi kommer att kunna få mycket data på relativt kort tid, säger Johan Arvidsson, VD i aXichem.

Studien innebär att 2000 kycklingar kommer att få foder som innehåller aXiphen®feed och under en viss tidsperiod. I studien kommer data att samlas in när det gäller markspridning av salmonella, via djurens avföring, samt smitta i fågeln. Resultaten jämförs sedan med motsvarande prover från en grupp kycklingar som stått på fodret utan aXiphen®feed.

Studien beräknas pågå under 3-4 månader.

Back