aXichem genomför studie, som visar att aXiphen-feed® i kycklingfoder hämmar salmonella vid kycklinguppfödning.
April 13, 2015
aXichem genomför studie, som visar att aXiphen-feed® i kycklingfoder hämmar salmonella vid kycklinguppfödning.
Back

aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, för användning inom områden såsom påväxthämmande båtbottenfärg, skadedjursbekämpning i skogs- och jordbruk samt enskilda farmaceutiska områden, har vid ett europeiskt lantbruksuniversitet genomfört en studie avseende användningen av aXiphen-feed® som fodertillsats i syfte att bekämpa salmonella vid kycklinguppfödning.  Studien dokumenterar tydligt att aXiphen-feed® reducerar förekomsten av salmonella i kyckling. aXichem bedömer att resultaten av den genomförda studien är ett avgörande steg i bolagets kommersialisering av aXiphen-feed® för fjäderfäfoder.

Salmonella är idag ett stort problem för fågeluppfödare världen över och medför höga kostnader för industrin. aXiphen-feed® har uppvisat intressanta egenskaper som kan förebygga salmonella. I dag saknas effektiva metoder för att förebygga salmonella. aXiphen-feeds® ekologiska profil, tillsammans med att effekten visat sig inträda vid extremt låga doser, gör produkten mycket konkurrenskraftig. Studien har genomförts på 420 kycklingar fördelat i fyra grupper. Grupperna utfordrades med aXiphen® i tre olika koncentrationer samt en kontrollgrupp. Kycklingarna inokulerades med salmonella I hög dos och kontrollerades därefter för smitta dag 20 och 29. Förekomsten av salmonella i kycklingar utfodrade med aXiphen® var betydligt lägre än i kontrollgruppen. aXichem arbetar nu tillsammans med sin samarbetspartner, Chr. Olesen group, i planeringen av nästa steg i kommersialiseringsprocessen.

2013 omsatte marknaden för foder till fjäderfä globalt närmare 180 miljarder USD. Marknaden förväntas växa till 220 miljarder USD år 2020, vilket motsvarar en årlig tillväxt på 2,7 procent under prognosperioden, enligt Global Poultry Feed Market Trends And Forecasts (2014- 2020).

- Resultatet av studien är ett genombrott för aXichem, säger Johan Arvidsson, VD i aXichem. Nu har vi tydliga svar som öppnar för djupare diskussioner med potentiella kunder inom kycklingfoder och låter oss bli del av en marknad som är i tillväxt, säger Johan Arvidsson. 

Back