aXichem har slutfört tester som visar att aXiphen® hämmar salmonella hos svin
July 03, 2017
aXichem har slutfört tester som visar att aXiphen® hämmar salmonella hos svin
Back

aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, har i nu genomförda tester kunnat visa att aXiphen® har förmåga att hämma uppkomst av salmonella hos svin. Testet har utförts av Solfeed BV i Nederländerna, i samarbete med en foderproducent, veterinär och svinuppfödare. Testet visar att svinen, som fått foder med aXiphen®, efter sex veckor är helt fria från antikroppar mot salmonella i blodet, vilket är en indikation på att djuren utsatts för salmonellasmitta. Dessutom visade ett separat försök att aXiphen® i fodret inte påverkade djurens födointag, det vill säga djuren äter med god aptit.

- Under mina 25 år i branschen jag aldrig upplevt motsvarande. Det är enastående bra resultat som visar att aXiphen® kan få stor betydelse vid bekämpning av svinuppfödningens växande problem med salmonella, säger Edward van den Elsen, foderspecialist på SolFeed.

- Återigen har vi fått industrins bekräftelse på aXiphens effekt. Vi är stolta att kunna erbjuda en ny, effektiv metod för något så betydelsefullt som att reducera salmonella i svinuppfödning, säger Torsten Helsing, VD i aXichem.

aXichem har som tidigare kommunicerats, i samarbete med en foderproducent i Nederländerna, genomfört tester av bolagets produkt aXiphen® som tillsats i svinfoder. Målsättningen har varit att visa att aXiphen® har förmåga att förebygga salmonella hos svin. I testet har en grupp svin, i en kommersiell uppfödning, fått foder med en tillsats av 15 ppm aXiphen® och jämförts med en kontrollgrupp som fått foder utan aXiphen®.

Försöken visar att när svinen är tio veckor gamla  syns en tydlig skillnad mellan grupperna. Inga av djuren i gruppen som fått aktiv substans uppvisar antikropps-nivåer som kan ses  som ett positivt utslag på salmonella-testet, medan kontrollgruppen innehöll 10% positiva provsvar. För att ytterligare bekräfta att den minskade smittan är beroende av aXiphen® så mättes antikroppskoncentrationer i blodet hos kultingarna i suggornas efterföljande kull och koncentrationerna var då lika höga som i experimentets kontrollgrupp. Testet som använts är en standardprocedur i all svinuppfödning, och används för att bestämma kvalitet, pris eller, i de fall det är nödvändigt, destruktion.

Denna information är sådan information som aXichem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 juli 2017 kl 13:15

Back