aXichem offentliggör informationsmemorandum avseende företrädesemission samt inleder teckningstiden.
April 14, 2015
aXichem offentliggör informationsmemorandum avseende företrädesemission samt inleder teckningstiden.
Back

Med anledning av företrädesemissionen i aXichem publiceras idag informationsmemorandum på aXichems hemsida. Teckningstiden löper från och med idag, den 14 april, till och med den 28 april 2015. Vid full teckning ger emissionen ett tillskott på cirka 12,9 miljoner kronor före emissionskostnader. Därtill finns en möjlighet att ta in ytterligare 4,0 miljoner kronor genom en så kallad övertilldelningsoption. Teckningskursen i emissionen uppgår till 6,00 kronor per aktie. Även allmänheten ges rätt att teckna i emissionen. Emissionen är i sin helhet säkerställd genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Nyemissionen i sammandrag
Företrädesrätt: Varje på avstämningsdagen, den 13 april 2015, innehavd aktie i aXichem berättigar till en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. I den utsträckning de emitterade aktierna inte tecknas med företräde skall dessa erbjudas aktieägare och andra till teckning.

Teckningstid: 14 - 28 april 2015.

Teckningskurs: 6,00 kronor per aktie.

Handel med teckningsrätter: Kommer att ske på NASDAQ First North under perioden 14 – 24 april 2015.

Handel med BTA: Kommer att ske på NASDAQ First North under perioden 14 april 2015 tills Bolagsverket registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske i slutet av maj 2015.

Emissionen är fullt garanterad genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Memorandum: Finns tillgängligt på www.axichem.se

  

Rådgivare
Redeye AB agerar finansiell rådgivare i samband med emissionen.

Back