aXichem offentliggör informationsmemorandum i samband med bolagets fullt garanterade företrädesemission uppgående till 23,6 MSEK
December 02, 2016
aXichem offentliggör informationsmemorandum i samband med bolagets fullt garanterade företrädesemission uppgående till 23,6 MSEK
Back

aXichem AB (publ) offentliggör idag informationsmemorandum med anledning av företrädesemissionen som styrelsen beslutade om den 23 november 2016.

Memorandumet kommer att finnas tillgängligt från och med dagens datum den 2 december 2016 på bolagets hemsida (www.axichem.se), Redeyes hemsida (www.redeye.se) samt Aqurat Fondkommissions hemsida (www.aqurat.se)

Emissionen i sammandrag

  • Fem (5) befintliga aktier berättigar till teckning av tre (3) nya aktier till kursen 4,25 kronor per aktie.
  • Teckningsperioden är mellan den 5 december – 19 december 2016.

Större aktieägare samt styrelse och ledning har förbundit sig att teckna sina pro rata-andelar i företrädesemissionen. Vidare har ett garantikonsortium förbundit sig att garantera resterande belopp av företrädesemissionen.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som aXichem AB (publ) skall offentliggöra enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 december 2016 klockan 12:00

Rådgivare
Redeye AB är finansiell rådgivare till aXichem. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med nyemissionen.

Back