aXichem offentliggör informationsmemorandum och inleder teckningstiden
December 03, 2013
aXichem offentliggör informationsmemorandum och inleder teckningstiden
Back

Idag inleds teckningstiden i aXichems AB:s (publ) företrädesemission och med anledning av detta publiceras härmed informationsmemorandum, 6-sidig informationsbroschyr och anmälningssedlar på aXichems hemsida.

aXichems affärsidé är att utveckla, patentera och marknadsföra naturana­loga industrikemikalier. Bolaget arbetar framförallt med Fenylcapsaicin, en naturanalog syntetisk capsaicin med breda tillämpningar inom en mängd olika områden, såsom marin påväxthämmande färg, skadedjursbekämpning i skogs-och jordbruk samt enskilda farmaceutiska områden.

aXichem genomgår nu en omställning från utvecklingsbolag till produktbolag. Emissionen tillför det kapital som krävs för att etablera en fram­tidsinriktad organisation som ska möjliggöra en global marknadsföring av Fenylcapsaicin.

Företrädesemissionen består av högst 2 444 926 A-aktier. Vid full teckning ger emissionen aXichem ett tillskott på cirka 19,6 miljoner kronor före emissionskostnader. Även allmänheten ges rätt att teckna i emissionen. Teckningskursen är 8,00 SEK/aktie.

Teckningsförbindelser och garantier
Bolaget har tecknat avtal om teckningsförbindelser motsvarande cirka 12 MSEK och garantiåtaganden motsvarande 3 MSEK vilket tillsammans motsvarar cirka 15 MSEK och 77 % av emissionsbeloppet.

Erbjudandet i sammandrag
• Teckningstid: 3 december – 17 december 2013.
• Teckningskurs: 8 SEK per aktie. Courtage utgår ej.
• Företrädesrätt att teckna aktier har de som på avstämningsdagen den 2 december 2013 är aktieägare, varvid innehav av en (1) aktie ger rätt till en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger rätt till teckning av två (2) nya aktier.
• Avstämningsdag är den 2 december 2013. Sista dag for handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter per den 27 november 2013 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 28 november 2013.
• Handel med teckningsrätter sker under perioden 3 december – 12 december 2013.
• Handel med BTA (betald tecknad aktie) sker under perioden 3 december 2013 tills Bolagsverket registrerat emissionen. Registrering beräknas ske omkring mitten av januari 2014.
• Erbjudandet omfattar högst 2 444 926 aktier, motsvarande 19 559 408 SEK. Antal aktier före nyemissionen uppgår till 3667 390.

Övertilldelningsemission
Styrelsen har vidare beslutat om en ytterligare emission riktad till de tecknare som in te fått full tilldelning i företrädesemissionen. Denna emission förutsätter att företrädesemissionen övertecknas. Emissionen kommer i sådana fall ske till samma teckningskurs som företrädesemissionen och med så många aktier att den totala emissionslikviden i de båda emissionerna understiger EUR 2,5 miljoner.

Back