aXichem uppdaterar status för produktregistrering av phenylcapsaicin i Brasilien
June 09, 2023
aXichem uppdaterar status för produktregistrering av phenylcapsaicin i Brasilien
Back

aXichem AB (publ), meddelar att företagets ansökan om produktregistrering i Brasilien av dess naturanaloga produkt phenylcapsaicin som ingrediens i fjäderfäfoder, har tagit ett steg vidare processen, som administreras av ministeriet för jordbruk, boskap och livsmedelsförsörjning (MAPA) i Brasilien. Brasilien är världens näst största producent av kycklingkött och den största exportören, utgör en mycket intressant marknad för aXichems naturanaloga produkt.

"MAPA har beviljat godkännande av phenylcapsaicin som en ny råvara för zootekniska fodertillsatser, att användas i både fjäderfä och svinfoder. Detta utgör säkerhetsbedömningen i godkännandeprocessen. Den kommande fasen kommer att granska effekten av phenylcapsaicin i enlighet med tillämpningarna. Trots viss oförutsägbarhet i denna godkännandeprocess är våra framsteg betydelsefulla och stärker oss i vår målsättning om att få marknadsgodkännande i Brasilien innan årets slut," säger Torsten Helsing, VD för aXichem.

Om produktregistrering och fodertillsatsgodkännande i Brasilien

Produktregistrering och foder tillsatsgodkännande i Brasilien kan kortfattat beskrivas som en process i två steg.

• Bedömning och godkännande av råvara

Alla fodertillsatser ska vara godkända och listade som råvara av MAPA. MAPA har nu granskat och godkänt phenylcapsaicin som ny råvara för fodertillsats och i detta steg sett till att råvarans säkerhetsprofil möter kraven för de djur som ansökan avser (kyckling och smågris), för konsumenterna och för miljön. aXichem går nu in i det andra och sista steget i registreringsprocessen för att phenylcapsaicin ska godkännas som fodertillsats.

• Registrering som fodertillsats

Department of Inspection of Animal Products (DIPOA) är MAPA:s ansvariga myndighet i detta steg. DIPOA granskar ansökan och tittar på effektiviteten och säkerheten för den avsedda användningen de djur som ansökan avser. Om alla krav är uppfyllda kommer DIOPA att utfärda ett godkännande för fodertillsatsen.

Om phenylcapsaicin och aXiphen

Hälsofördelarna med chili och med dess aktiva ämne capsaicin, har varit kända i århundraden. aXichems egenutvecklade molekyl, phenylcapsaicin, kombinerar den naturligt förekommande fenylgruppen med capsaicin, sammankopplad med en trippelbindning. Resultatet är ett innovativt naturanalogt capsaicin med hög renhet, där hettan är kraftigt reducerad.

Produktionstester och studier har bevisat effektiviteten av aXiphen® som ingrediens i fjäderfäfoder. Ett produktionstest avseende salmonellaprevalens på golvet i kycklingstallar utfördes i ett fullskaligt kommersiellt försök med produktion av kycklingar under jordbruksförhållanden. Kycklingarna fick 15 ppm phenylcapsaicin i fodret i en vanlig startutfodring, Produktionstestet omfattade cirka 1,6 miljoner fåglar. Testet visade, under testförhållandena och vid tillförande av 15 ppm phenylcapsaicin i fodret, en statistiskt signifikant minskning av antal gårdar med salmonellapositiva golvtest. Den europeiska modellen för produktionseffektivitet, EPEF, visade också att avelseffektiviteten ökade med 14 % jämfört med traditionell utfodring.

Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 9 juni 2023
kl. 09:00 CET.

Back