aXichems ansökan avseende Novel Food-godkännande för aXiphen® ett steg vidare i EUs granskningsprocess
August 16, 2018
aXichems ansökan avseende Novel Food-godkännande för aXiphen® ett steg vidare i EUs granskningsprocess
Back

aXichem AB (publ),som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, lämnade i februari i år in en ansökan om godkännande för produkten aXiphen® enligt europeiska Novel Food. aXichem har nu fått besked från europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, EFSA (European Food Safety Authority),  att ansökan är bedömd som komplett och korrekt och därmed kan gå vidare i processen

-  Det här är ett mycket glädjande besked. Min bild är att vi har en bra handläggningsprocess och nu är vi igenom den fas som i en del fall kan ta väldigt lång tid. Nu går granskningen in i slutfasen. Det är omöjligt att säga exakt hur lång tid det tar, men min förhoppning är att vi har ett godkännande senast i början av 2019, säger Torsten Helsing, VD i aXichem. 

aXichems ansökan för Novel Food-godkännande för aXiphen är utformad så att den uppfyller de krav som gäller för det direktiv (EU) 2015/2283, som implementerades 1 januari 2018. 

Om Novel Food
Nya livsmedel, Novel Food (NF), är reglerade i förordning EG nr 258/97 om nya ingredienser för livsmedel och foder, som inte tidigare funnits på marknaden i någon större utsträckning, innan EU-förordningen trädde i kraft den 15 maj 1997. Sådana ingredienser måste riskvärderas och godkännas av EU-kommissionen innan de får börja säljas inom EU. Syftet är att skydda folkhälsan genom att kontrollera att nya ingredienser är säkra. Mer information om hur en Novel Food-ansökan går till finns på www.livsmedelsverket.se

Denna information är sådan information som aXichem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2018, kl 15:30

Back