aXichems företrädesemission övertecknad
December 22, 2016
aXichems företrädesemission övertecknad
Back

aXichems företrädesemission tecknades till 120 procent och bolaget tillförs således 23,6 MSEK före emissionskostnader.

aXichem har slutfört sin fullt garanterade företrädesemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Det slutliga resultatet visar att totalt 5 274 165 aktier tecknades med företräde, motsvarande cirka 95 procent av nyemissionen. Därutöver inkom intresseanmälningar om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter om totalt 1 392 072 aktier. Nyemissionen tecknades därmed till 120 procent. Emissionsgarantin har inte tagits i anspråk.

- Vi är stolta över det stora intresset för aXichem av från såväl befintliga som nya aktieägare. aXichem står nu fullt rustade för att förstärka organisationen och intensifiera marknadsbearbetningen i Europa och Asien inom fjäderfäfoder, säger Torsten Helsing VD i aXichem.

Genom nyemissionen ökar aXichems aktiekapital från 1 850 836 kronor till 2 961 338 kronor. Efter nyemissionen kommer det totala antalet aktier i aXichem att uppgå till 14 806 689 stycken.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som aXichem AB (publ) skall offentliggöra enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 december 2016 klockan 14:00.

Rådgivare
Redeye AB är finansiell rådgivare till aXichem. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med nyemissionen.

Back