aXichems styrelse beslutar om en fullt garanterad företrädesemission om 23,6 MSEK
November 24, 2016
aXichems styrelse beslutar om en fullt garanterad företrädesemission om 23,6 MSEK
Back

Styrelsen i aXichem AB (publ) (”aXichem” eller ”Bolaget”) beslutade den 23 november, med stöd från bemyndigandet från årsstämman, att genomföra en nyemission om 23,6 MSEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Emissionen är fullt garanterad via teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

aXichem har under 2016 fokuserat på att, genom studier, ta fram data som bekräftar, och ytterligare bevisar, effektiviteten av Bolagets produkt, aXiphen®, som komponent i kycklingfoder. Bolaget koncentrerar sig på att i steg ett nå kommersiell framgång för produkten aXiphen®  som salmonellahämmande tillväxtpromotor i fjäderfäfoder, samt i nästa steg som aktiv, icke miljöpåverkande tillsats i båtbottenfärg (antifouling). De positiva resultat som Bolaget erhållit för aXiphen®feed i genomförda kycklingstudier, samt den nyligen inlämnade ansökan om Novel Food-godkännande, innebär att Bolaget nu går från att vara ett utvecklingsbolag till ett bolag i kommersialiseringsfas.

Studieresultaten har föranlett att två europeiska kycklingproducenter har beställt aXiphen®feed för 240 ton foder, där cirka 2,4 kg är rent capsacin. Beställningen ska användas för utvärdering i kycklingproducenternas kommersiella uppfödning.

Kapitaltillskottet från nyemissionen avses användas till att:

  • Intensifiera marknadsbearbetningen i Europa och Asien inom fjäderfäfoder
  • Förstärka organisationen inom ledning samt marknadsföring och försäljning
  • Slutföra ansökan om godkännande för fenylcapsaicin enligt biociddirektivet

Fem (5) befintliga aktier berättigar till teckning av tre (3) nya aktier. Teckningskursen är 4,25 kronor per aktie, vilket vid full teckning motsvarar en total emissionslikvid om 23,6 MSEK före emissionskostnader.

Fullständig information avseende företrädesemissionen kommer att inkluderas i ett memorandum som kommer att färdigställas och förväntas offentliggöras omkring den 2 december 2016.

Preliminär tidplan för företrädesemissionen

29 november 2016                                                  Sista dag för handel inklusive rätt till teckningsrätter

1 december 2016                                                    Avstämningsdag* för att delta i företrädesemissionen 
                                                                               
Omkring den 2 december 2016                              Offentliggörande av memorandum

5 december – 19 december 2016                           Teckningstid

5 december – 15 december 2016                           Handel med teckningsrätter

5 december – emissionen är registrerad                Handel med BTA (betalda tecknade aktier)

Omkring den 22 december 2016                            Offentliggörande av utfall

*Aktieägare som denna dag är registrerade i aXichems aktiebok kommer att erhålla teckningsrätter för deltagande i företrädesemissionen

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som aXichem AB (publ) skall offentliggöra enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 november 2016 klockan 08:30.

Rådgivare
Redeye AB är finansiell rådgivare till aXichem. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med nyemissionen.

Back