Idag inleds teckningsperioden i aXichems företrädesemission
March 08, 2023
Idag inleds teckningsperioden i aXichems företrädesemission
Back

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Idag inleds teckningsperioden i aXichem AB (publ):s (”aXichem” eller ”Bolaget”) företrädesemission av aktier som beslutades av styrelsen den 23 februari 2023 ("Företrädesemissionen").

Sammanfattning av Företrädesemissionen

  • En (1) befintlig aktie ger en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter ger rätt att teckna tre (3) nyemitterade aktier.
  • Teckningskursen per aktie uppgår till 7,00 SEK. Det totala emissionsbeloppet uppgår till 49,6 MSEK, före emissionskostnader.
  • I samband med Företrädesemissionen har Bolaget erhållit teckningsåtaganden från ett antal befintliga aktieägare om totalt cirka 7,7 MSEK, motsvarande cirka 15 procent av Företrädesemissionen. Vidare har Bolaget ingått avtal om teckningsgarantier om totalt cirka 27,1 MSEK, motsvarande cirka 55 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas därmed av teckningsförbindelser och garantier om totalt cirka 34,7 MSEK, motsvarande 70 procent av Företrädesemissionen. Ingångna tecknings- och garantiåtaganden är inte säkrade genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Mer detaljerad information om de parter som ingått tecknings- och garantiåtaganden återfinns i prospektet som offentliggjordes den 3 mars 2023.

Tidsplan avseende Företrädesemissionen

8 mars – 22 mars 2023                                                       Teckningsperiod

8 mars – 17 mars 2023                                                       Handel i teckningsrätter

8 mars – Tills dess att Företrädesemissionen är
registrerad vid Bolagsverket                                                Handel i Betalda Tecknade Aktier (”BTA”)

24 mars 2023                                                                       Förväntat datum för publicering av resultat i Företrädesemissionen

Prospekt

Prospektet som innehåller fullständiga villkor och anvisningar finns tillgängligt på Bolagets, Nordic Issuing AB:s och Västra Hamnen Corporate Finance AB:s respektive hemsidor (www.axichem.com, www.nordic-issuing.se, www.vhcorp.se). Prospektet finns även tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).

Presentationer för investerare

Tisdagen den 14 mars 2023 klockan 16:00 håller Bolagets VD, Torsten Helsing, en presentation på Aktiespararnas event ”Stora Aktiedagarna” i Stockholm. Frågor till Bolaget kan skickas till Aktiespararna innan eventet och anmälan kan sändas via följande länk: https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/stora-aktiedagen-i-stockholm-14-mars

Därutöver bjuder Västra Hamnen Corporate Finance in till webbsänd bolagspresentation med VD Torsten Helsing torsdagen den 16 mars 2023 klockan 14:00. Efter presentationen ges publiken möjlighet att ställa frågor. Frågor kan även ställas i förhand till info@vhcorp.se. Presentationen hålls på svenska och kan följas via dator eller mobila enheter. Registrering till webbkonferensen görs via följande länk: https://attendee.gotowebinar.com/register/8536926466527011677

Finansiella rådgivare, legala rådgivare och emissionsinstitut

Västra Hamnen Corporate Finance AB (publ) agerar finansiell rådgivare och Vinge är legal rådgivare åt aXichem i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing agerar emissionsinstitut.

För mer information:

Torsten Helsing,

VD, aXichem AB, telefon: +46 706 863 355

E-post: torsten.helsing@axichem.com

eller besök: www.axichem.com

Certified advisor åt aXichem är Västra Hamnen Corporate Finance AB.

Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 8 mars 2023 kl. 08:30 CET.

Back