Information avseende aXichem AB (publ), 556739-8663 nyemission
December 30, 2011
Information avseende aXichem AB (publ), 556739-8663 nyemission
Back

Styrelsen för aXichem beslutade den 2 december 2011 med stöd av bemyndigande från årsstämman den 9 maj 2011 att genomföra en nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare.

Emissionens storlek uppgår till högst 8 932 918,50 kronor fördelade på högst 1 985 093 aktier.

Emissionen löpte från den 9 december till den 23 december 2011.

Totalt tecknades det 1 683 459 aktier till ett värde om 7 575 566 kronor. Över 84 % av emissionen tecknades.

Detta innebär att det efter den genomförda nyemissionen finns 13 594 014 aktier

I samband med emissionen väljer styrelsen att, i enighet med bemyndigandet, använda delar eller hela resterande del av det utestående teckningsmandatet till att kvitta skulder mot aktier då detta är till fördel för bolagets likviditet.

Emissionslikviden kommer att användas i den pågående ansökningsprocessen för godkännande inom EU. Utöver satsningen i Europa kommer medel att avsättas till försäljningsarbete i ASIEN & USA. aXichem AB har under 2011 färdigställt utvecklingsarbetet för produktion av industriella kvantiteter av fenylcapsaicin. aXichem arbetar nu tillsammans med flera intressenter med implementering av fenylcapsaicin i slutprodukter för flera användningsområden. Parallellt med detta fortgår arbetet med godkänning för användning inom EU.

Styrelsen gör den samlade bedömningen att det kommer att kunna nås betydande framgång i den pågående kommersialiseringen.

Back