Information om nyemission i aXichem AB
December 12, 2011
Information om nyemission i aXichem AB
Back

Erbjudandet i sammandrag
Teckningstid: 9 december – 23 december
Teckningskurs: 4,50 SEK per aktie
Antal aktier i erbjudandet: Erbjudandet omfattar högst 1 985 093 aktier.
Kvotvärde är 0,05 kronor per aktie. Lägsta emissionsbelopp för att fullföljaemissionen är 6 000 000 kronor.
Betalning: Enligt instruktion på avräkningsnotan
Antal aktier innan emission: 11 910 555 aktier
Värdering: 53 500 000 (pre-money)
Emissionsinstitut: Aktieinvest Fondkommission AB

Back