KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM
April 28, 2020
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM
Back

Aktieägarna i aXichem AB (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 26 maj 2020 kl. 13:00 i bolagets lokaler, Södergatan 26, i Malmö.

Anmälan m.m. 

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: 

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 19 maj 2020, 
 • dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast tisdagen den 19 maj 2020, under adress aXichem AB (publ), Södergatan 26, 211 34 Malmö med angivande av ”årsstämma”, per telefon +46 46 780 0673 eller via e-post till post@axichem.se.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

I aXichem finns 15 931 033 aktier och röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd tisdagen den 19 maj 2020. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på bolagets webbplats, www.axichem.se.

Information med anledning av Coronaviruset

Mot bakgrund av coronaviruset och Folkhälsomyndighetens rekommendationer vill aXichem uppmana alla aktieägare att använda sig av möjligheten att företrädas av ombud eller förhandsrösta (se nedan), istället för att närvara fysiskt vid årsstämman, detta för att minska risken för smittspridning. Notera att ingen VD-presentation kommer att hållas under årsstämman och ingen förtäring kommer heller att serveras. Eventuella frågor som aktieägare vill ha besvarade kan med fördel skickas in till bolaget före stämman på post@axichem.se.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand. aXichem uppmanar aktieägarna att använda den möjligheten i syfte att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman.

Vid förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.axichem.se. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara aXichem tillhanda senast tisdagen den 19 maj 2020. Det ifyllda formuläret ska skickas till den postadress eller e-postadress som anges under rubriken ”Anmälan m.m.” ovan. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Förslag till dagordning 

 1. Öppnande 
 2. Val av ordförande vid stämman 
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 
 4. Val av en eller två justeringsmän 
 5. Godkännande av dagordning 
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen 
 8. Beslut om: 
  1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,
  2. disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt 
  3. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer 
 10. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor 
 11. Val av styrelseledamöter

a. omval av Gunilla Savring

b. omval av Jakob Axelsson

c. omval av Jan Gustavsson

d. omval av Jørn H. Berthelsen

e. omval av Torsten Helsing

 1. Val av styrelseordförande och revisor
 2. Beslut om valberedning 
 3. Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande
 4. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Resultatdisposition (punkt 8b)

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas och att resultatet för räkenskapsåret 2019 balanseras i ny räkning.

Styrelse mm (punkterna 2 och 9 - 13)

Valberedningen, som består av Peter Ragnarsson (LMK Venture) och Torsten Helsing (Manakin LTD), föreslår följande:

 • att advokat Christian Lindhé väljs som ordförande vid stämman, 
 • att antalet styrelseledamöter ska vara fem, utan suppleanter, 
 • att arvode till styrelsen utgår med fyra prisbasbelopp till styrelsens ordförande och med två prisbelopp vardera till övriga styrelseledamöter,
 • att styrelseledamöterna Gunilla Savring, Jakob Axelsson, Jan Gustavsson, Jørn H. Berthelsen och Torsten Helsing omväljs,
 • att Jan Gustavsson omväljs till styrelseordförande,
 • att bolaget ska ha en revisor, utan suppleanter,
 • att arvode till revisorn utgår enligt godkänd löpande räkning, och
 • att MAZARS SET Revisionsbyrå AB omväljs som bolagets revisor, varvid avsikten är att auktoriserade revisorn Annika Larsson ska vara huvudansvarig revisor.

Valberedningen föreslår vidare att Peter Ragnarsson (LMK Venture) och Torsten Helsing (Manakin LTD) omväljs som ledamöter i valberedningen inför årsstämman 2021. 

Emissionsbemyndigande (punkt 14) 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya aktier, dock att sådan emission inte får medföra att bolagets aktiekapital överstiger bolagets högsta tillåtna aktiekapital enligt bolagsordningen. Sådant emissionsbeslut ska även kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor. 

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme samt att potentiellt utöka bolagets aktieägarkrets.

___________________

Årsredovisning och övrigt beslutsunderlag hålls tillgängligt på bolagets webbplats, www.axichem.se, och på bolagets kontor på Södergatan 26 i Malmö senast tre veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

aXichem har organisationsnummer 556739-8663 och säte i Lund.

Lund i april 2020

aXichem AB (publ)

Styrelsen

Back