KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM
April 29, 2021
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM
Back

Aktieägarna i aXichem AB (publ) kallas till årsstämma fredagen den 28 maj 2021. Mot bakgrund av coronaviruset genomförs stämman genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att äga rum.

Rätt till deltagande

En aktieägare som vill delta i stämman ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 20 maj 2021 och (ii) anmäla sig till stämman senast torsdagen den 27 maj 2021 genom att ha avgett sin förhandsröst enligt instruktionerna i avsnittet ”Förhandsröstning” nedan så att förhandsrösten är bolaget tillhanda senast den dagen.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per torsdagen den 20 maj 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 20 maj 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

I aXichem finns 15 931 033 aktier och röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.axichem.com. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman. Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast torsdagen den 27 maj 2021. Ifyllt formulär skickas till aXichem AB (publ), Södergatan 26, 211 34 Malmö med angivande av ”årsstämma”. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas via e-post till post@axichem.se. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Val av en eller två justeringsmän
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
 7. Beslut om:
  1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,
  2. disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
  3. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer
 9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
 10. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor
  1. omval av Jan Gustavsson
  2. omval av Torsten Helsing
  3. omval av Gunilla Savring
  4. omval av Jakob Axelsson
  5. omval av Jørn H. Berthelsen
  6. omval av Jan Gustavsson som styrelseordförande
  7. omval av Mazars AB som revisor
 11. Beslut om valberedning
 12. Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande

Beslutsförslag

Justeringsmän (punkt 2)

Till justeringspersoner föreslås Erik Lager och Lucas Altepost eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller de som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i protokollet.

Röstlängd (punkt 3)

Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och som kontrollerats av justeringspersonerna.

Resultatdisposition (punkt 7b)

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas och att resultatet för räkenskapsåret 2020 balanseras i ny räkning.

Styrelse mm (punkterna 1 och 8 - 11)

Valberedningen, som består av Peter Ragnarsson (LMK Venture) och Torsten Helsing (Manakin LTD), föreslår följande:

 • att advokat Christian Lindhé eller, vid dennes förhinder, den person som valberedningen istället anvisar väljs som ordförande vid stämman,
 • att antalet styrelseledamöter ska vara fem, utan suppleanter,
 • att arvode till styrelsen utgår med fyra prisbasbelopp till styrelsens ordförande och med två prisbelopp vardera till övriga styrelseledamöter,
 • att styrelseledamöterna Jan Gustavsson, Torsten Helsing, Gunilla Savring, Jakob Axelsson och Jørn H. Berthelsen omväljs,
 • att Jan Gustavsson omväljs till styrelseordförande,
 • att bolaget ska ha en revisor, utan suppleanter,
 • att arvode till revisorn utgår enligt godkänd löpande räkning, och
 • att Mazars AB omväljs som bolagets revisor, varvid avsikten är att auktoriserade revisorn Annika Larsson ska vara huvudansvarig revisor.

Valberedningen föreslår vidare att Peter Ragnarsson (LMK Venture) och Torsten Helsing (Manakin LTD) omväljs som ledamöter i valberedningen inför årsstämman 2022.

Emissionsbemyndigande (punkt 12)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya aktier, dock att sådan emission inte får medföra att bolagets aktiekapital överstiger bolagets högsta tillåtna aktiekapital enligt bolagsordningen. Sådant emissionsbeslut ska även kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor.

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme samt att potentiellt utöka bolagets aktieägarkrets.

___________________    

Frågor och aktieägares rätt att erhålla upplysningar

På årsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärenden på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt bolagets förhållande till andra koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska framställas via e-post till post@axichem.se eller via post till adress aXichem AB (publ), Södergatan 26, 211 34 Malmö senast tisdagen den 18 maj 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på bolagets kontor och hemsida, senast söndagen den 23 maj 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Tillgängliga handlingar och fullmaktsformulär

Årsredovisning och övrigt beslutsunderlag framläggs genom att det kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats, www.axichem.com, och på bolagets kontor senast tre veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Även bolagsstämmoaktieboken hålls tillgänglig hos bolaget. Fullmaktsformulär för den som vill förhandsrösta genom ombud finns på bolagets hemsida, samt sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

aXichem AB (publ) har organisationsnummer 556739-8663 och säte i Lund.

Lund i april 2021

aXichem AB (publ)

Styrelsen

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande
den 29 april 2021 kl 09:00 CET.

Back