KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM
May 21, 2024
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM
Back

Detta är en svensk översättning av det engelska pressmeddelande med rubriken NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN AXICHEM som publicerade den 21 maj 2024, kl 09:00.

Aktieägarna i aXichem AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 19 juni 2024 kl. 10.00 i bolagets lokaler, Södergatan 26, i Malmö.

Rätt att delta i årsstämman och anmälan 

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 11 juni 2024, och
 • dels anmäla sig till stämman senast torsdagen den 13 juni 2024. Anmälan ska göras per post till aXichem AB (publ), Södergatan 26, 211 34 Malmö med angivande av ”Årsstämma”. Anmälan kan också göras per e-post till post@axichem.se. I anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per tisdagen den 11 juni 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast torsdagen den 13 juni 2024 beaktas vid framställningen av aktieboken.

I aXichem finns 40 305 615 aktier och röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Ombud m.m.

Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt utfärdas för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets webbplats www.axichem.com samt sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda till ovanstående adress senast tisdagen den 18 juni 2024.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd
 5. Godkännande av dagordning
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 8. Beslut om:
  1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  2. disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
  3. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer
 10. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
 11. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor
 12. Beslut om valberedning
 13. Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande
 14. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Resultatdisposition (punkt 8b)

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas och att resultatet för räkenskapsåret 2023 balanseras i ny räkning.

Styrelse mm (punkterna 2 och 9–12)

Valberedningens förslag kommer att presenteras i god tid före årsstämman.

Emissionsbemyndigande (punkt 13)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, dock att sådan emission inte får medföra att bolagets aktiekapital överstiger bolagets högsta tillåtna aktiekapital enligt bolagsordningen. Sådant emissionsbeslut ska även kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor.

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme samt att potentiellt utöka bolagets aktieägarkrets.

___________________       

Övrigt

Årsredovisning och övrigt beslutsunderlag framläggs genom att det kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats, www.axichem.com, och på bolagets kontor senast tre veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Även bolagsstämmoaktieboken hålls tillgänglig hos bolaget. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
aXichem AB (publ) har organisationsnummer 556739-8663 och säte i Lund.

Lund i maj 2024

aXichem AB (publ)

Styrelsen

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 maj 2024, kl 15:30 CET.

Kontakt:
Torsten Helsing, VD i aXichem, +46 70 686 33 55.
E-post: torsten.helsing@axichem.se

Om aXichem
aXichem utvecklar, patenterar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, det vill säga syntetiskt framställda substanser som har likartade och jämförbara egenskaper som naturliga substanser. Bolagets första produkt är phenylcapsaicin, som Bolaget kommersialiserar under två varumärken, aXiphen® och aXivite®, som ingrediens i djurfoder respektive kosttillskott. Verksamheten är uppdelad i tre marknadsområden med olika applikationer för phenylcapsaicin: som ingrediens i foder för fjäderfän, så som kyckling och kalkon; som ingrediens i kosttillskott för tarmhälsa, viktkontroll samt sport och träning; samt som ingrediens i kosttillskott för biotillgänglighetsförstärkning av curcumin och melatonin. aXichem är listat på Nasdaq First North Growth Market. Certified advisor för aXichem är Västra Hamnen Corporate Finance AB. Mer information finns på www.axichem.com

Back