KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AXICHEM
February 02, 2024
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AXICHEM
Back

Aktieägarna i aXichem AB (publ) kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 6 mars 2024 kl. 10.00 i bolagets lokaler, Södergatan 26, i Malmö.

Rätt att delta i bolagsstämman och anmälan 

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 27 februari 2024,
 • dels anmäla sig till stämman senast torsdagen den 29 februari 2024. Anmälan ska göras per post till aXichem AB (publ), Södergatan 26, 211 34 Malmö med angivande av ”Extra bolagsstämma”. Anmälan kan också göras per e-post till post@axichem.se. I anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per tisdagen den 27 februari 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast torsdagen den 29 februari 2024 beaktas vid framställningen av aktieboken.

I aXichem finns 21 496 325 aktier och röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Ombud m.m.

Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt utfärdas för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets webbplats www.axichem.com samt sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda till ovanstående adress senast tisdagen den 5 mars 2024.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av förslaget till dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
 8. Godkännande av styrelsens beslut om unitemission
 9. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Bolagsordning (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningens gränser avseende aktiekapitalet och utestående aktier.

Föreslagen lydelse:

4. Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 4 250 000 kronor och högst 17 000 000 kronor.

5. Antal aktier

Bolaget skall ha lägst 21 400 000 och högst 85 600 000 aktier.

Unitemission (punkt 8)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut från den 1 februari 2024 att emittera högst 5 374 081 units bestående av totalt 26 870 405 aktier av serie A och 26 870 405 teckningsoptioner av serie TO1A.

Avstämningsdag för rätt att delta i företrädesemissionen ska vara den 8 mars 2024. Teckning av units ska ske under perioden 11 mars 2024 – 25 mars 2024.

Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare. Teckning kan även ske utan stöd av företrädesrätt i enlighet med vad som framgår av det fullständiga emissionsbeslutet. För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt, varvid fyra (4) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av fem (5) A-aktier och fem (5) teckningsoptioner av serie TO1A.

För varje unit ska erläggas ett belopp om 7,50 kronor, vilket motsvarar en teckningskurs per aktie om 1,50 kronor. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny A-aktie. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av nya aktier under perioden 8 oktober 2024 – 21 oktober 2024 till en teckningskurs per aktie som ska fastställas till ett belopp motsvarande 70 procent av Bolagets akties volymviktade genomsnittskurs på Nasdaq First North Growth Market under perioden 1 oktober 2024 – 7 oktober 2024.

Genom emissionen kan högst 26 870 405 nya aktier ges ut, och aktiekapitalet kan öka med högst 5 374 081 kronor. Vidare kan genom emissionen högst 26 870 405 teckningsoptioner ges ut, och vid fullt utnyttjande kan aktiekapitalet öka med högst 5 374 081 kronor.

För ytterligare detaljer samt information om bakgrund och motiv för unitemissionen, se aXichems pressmeddelande den 1 februari 2024.

___________________       

Övrigt

Fullständigt beslutsunderlag framläggs genom att det kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats, www.axichem.com, och på bolagets kontor. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Även bolagsstämmoaktieboken hålls tillgänglig hos bolaget. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. aXichem AB (publ) har organisationsnummer 556739-8663 och säte i Lund.

Lund i februari 2024

aXichem AB (publ)

Styrelsen

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande
den 2 februari 2024, kl 09:00 CET.

Back