Kommuniké från årsstämman 09 maj 2011 i aXichem AB (publ)
May 09, 2010
Kommuniké från årsstämman 09 maj 2011 i aXichem AB (publ)
Back

Årsstämma i aXichem AB hölls i Lund måndagen den 9 maj 2010.

Efter presentation av årsredovisning samt revisionsberättelse beslutades om fastställande av resultat- och balansräkning samt om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. Stämman beslutade att överföra årets resultat i ny räkning.

Till styrelseledamöter valdes Lars Thunberg, Mats Lundberg, Hans Högstedt, Göran Högstedt och Torsten Helsing. Styrelsens konstitueras vid nästa styrelsemöte.

Det antecknades att auktoriserade revisorerna Peter Nilsson och Marianne Sandén-Ljungberg är valda revisorer t o m den årsstämma som närmast hålls efter utgången av räkenskapsåret 2011. Auktoriserad revisor Thomas Axelsson är vald revisorssuppleant för samma tid.

Stämman beslutade att ge styrelsen bemyndigande att, längst fram till och med nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibla skuldebrev, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna.

Årsredovisningen finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.axichem.se.
 

För ytterligare information kontakta Bolagets VD Torsten Helsing på telefon 046-780 06 73.

Back