Kommuniké från årsstämman i aXichem AB (publ)
June 16, 2023
Kommuniké från årsstämman i aXichem AB (publ)
Back

Årsstämman i aXichem AB (publ) hölls den 16 juni 2023. Årsstämman fattade följande huvudsakliga beslut:

att           fastställa resultaträkningen, balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen samt att bolagets resultat skulle balanseras i ny räkning;

att           bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;

att           i enlighet med valberednings förslag, styrelseledamöterna ska arvoderas med tre prisbasbelopp vardera och styrelseordföranden med sex prisbasbelopp;

att           i enlighet med valberednings förslag, till styrelseledamöter omvälja Jan Gustavsson, Gunilla Savring, Jørn H. Berthelsen, Torsten Helsing och Edward van den Elsen, samt nyvälja Christian Månsson. Beslutades även att omvälja Jan Gustavsson till styrelseordförande och Mazars AB till revisor;

att           valberedningen inför årsstämman 2024 ska bestå av Peter Ragnarsson (LMK Ventures) och Torsten Helsing (Manakin LTD) och att valberedningen ska ha möjlighet att besluta att utse en tredje ledamot till valberedningen, som representant för bolagets övriga aktieägare. Sådan eventuell tredje ledamot ska utses av styrelseordföranden;

att           i enlighet med styrelsens förslag, ändra bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal utestående aktier; samt

att           bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, dock att sådan emission inte får medföra att bolagets aktiekapital överstiger bolagets högsta tillåtna aktiekapital enligt bolagsordningen.

Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 16 juni 2023 kl. 12:30 CEST.

Back