Kommuniké från årsstämman i aXichem AB (publ)
June 19, 2024
Kommuniké från årsstämman i aXichem AB (publ)
Back

Årsstämman i aXichem AB (publ) hölls den 19 juni 2024. Årsstämman fattade följande huvudsakliga beslut:

att           fastställa resultaträkningen, balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen samt att bolagets resultat skulle balanseras i ny räkning;

att           bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;

att           i enlighet med valberednings förslag, styrelseledamöterna ska arvoderas med tre prisbasbelopp vardera och styrelseordföranden med sex prisbasbelopp;

att           i enlighet med valberednings förslag, till styrelseledamöter omvälja Jan Gustavsson, Christian Månsson, Jørn H. Berthelsen, Torsten Helsing och Edward van den Elsen, samt nyvälja Michael Engström. Beslutades även att omvälja Jan Gustavsson till styrelseordförande och Mazars AB till revisor. Vidare tackades Gunilla Savring, som avböjt omval, för betydelsefulla bidrag till aXichems utveckling under de tio år hon arbetat i styrelsen;

att           valberedningen inför årsstämman 2025 ska bestå av Anders Månsson (LMK-bolagen) och Torsten Helsing (Manakin LTD) och att valberedningen ska ha möjlighet att besluta att utse en tredje ledamot till valberedningen, som representant för bolagets övriga aktieägare. Sådan eventuell tredje ledamot ska utses av styrelseordföranden; samt

att           bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, dock att sådan emission inte får medföra att bolagets aktiekapital överstiger bolagets högsta tillåtna aktiekapital enligt bolagsordningen.

Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 19 juni 2024 kl. 12:00.

Företagskontakt:

Torsten Helsing, VD, aXichem AB

Telefon: +46 706 863 355. E-post: torsten.helsing@axichem.com

Om aXichem

aXichem utvecklar, patenterar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, det vill säga syntetiskt framställda substanser som har likartade och jämförbara egenskaper som naturliga substanser. Bolagets första produkt är phenylcapsaicin, som Bolaget kommersialiserar under två varumärken, aXiphen® och aXivite®, som ingrediens i djurfoder respektive kosttillskott. Verksamheten är uppdelad i tre marknadsområden med olika applikationer för phenylcapsaicin: som ingrediens i foder för fjäderfän, så som kyckling och kalkon; som ingrediens i kosttillskott för tarmhälsa, viktkontroll samt sport och träning; samt som ingrediens i kosttillskott för biotillgänglighetsförstärkning av curcumin och melatonin. aXichem är listat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser åt aXichem är Västra Hamnen Corporate Finance AB. Mer information finns på www.axichem.com

Back