Kommuniké från årsstämman i aXichem AB (publ)
May 31, 2017
Kommuniké från årsstämman i aXichem AB (publ)
Back

Årsstämman i aXichem AB (publ) hölls den 31 maj 2017 i Lund. Utöver formella punkter beslutade årsstämman följande, i enlighet med styrelsens förslag:

att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt att Bolagets ansamlade medel skulle överföras i ny räkning

att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

att styrelseledamöterna ska arvoderas med ett prisbasbelopp vardera och styrelseordföranden med två prisbasbelopp. Revisorn arvoderas enligt löpande räkning.

att till styrelseledamöter välja Jakob Axelsson, Torsten Helsing och Gunilla Savring (omval) samt Jörn Berthelsen och Jan Gustavsson (nyval). Till styrelsens ordförande valdes Jan Gustavsson.

att valberedningen ska bestå av Peter Ragnarsson, LMK Ventures,  och Torsten Helsing, Manakin LTD.

att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler öka Bolagets aktiekapital med högst ett belopp som medför att Bolagets aktiekapital inte överstiger Bolagets högsta tillåtna aktiekapital enligt bolagsordningen. Styrelsen skall kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. 

 Lund 31 maj 2017

aXichem AB (publ)

Back