Kommuniké från årsstämman i aXichem AB (publ)
May 23, 2016
Kommuniké från årsstämman i aXichem AB (publ)
Back

Aktieägarna i aXichem AB (publ), org.nr 556739-8663 höll årsstämma måndagen den 23 maj 2016 i Lund. Utöver formella punkter beslutade årsstämman följande i enlighet med styrelsens förslag:

att fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, dispositioner beträffande Bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen

att bevilja ansvarsfrihet gentemot för styrelseledamöter och verkställande direktören

att styrelseledamöterna arvoderas med ett prisbasbelopp vardera. Revisorn arvoderas enligt löpande räkning

att till styrelseledamöter välja Jakob Axelsson, Torsten Helsing, Niels Melbye Frederiksen samt Gunilla Savring. Samtliga ledamöter är omval. Till styrelsens ordförande valdes Niels Melbye Frederiksen

att valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande, Peter Ragnarsson samt Torsten Helsing

att att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler öka Bolagets aktiekapital med högst ett belopp som medför att Bolagets aktiekapital inte överstiger Bolagets högsta tillåtna aktiekapital enligt bolagsordningen. Styrelsen skall kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller i övrigt med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. 

Emission i enlighet med detta bemyndigande skall ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt. Styrelsen skall äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som skall äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen skall kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller i övrigt med villkor enligt ovan, är att Bolaget skall kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget. 

Lund 23 maj 2016

aXichem AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta: VD Torsten Helsing Telefon: 046 780 06 73

Back