Kommuniké från årsstämman i aXichem AB (publ)
May 22, 2014
Kommuniké från årsstämman i aXichem AB (publ)
Back

Aktieägarna i aXichem AB (publ), org.nr 556739-8663 höll årsstämma torsdagen den 22 maj i Lund. Utöver formella punkter beslutade årsstämman följande i enlighet med styrelsens förslag:

att              fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, dispositioner beträffande Bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen

att              bevilja ansvarsfrihet gentemot för styrelseledamöter och verkställande direktören

att              styrelseledamöterna arvoderas med ett prisbasbelopp samt att styrelsens ordförande arvoderas med två prisbasbelopp. Revisorn arvoderas enligt löpande räkning.

att              till styrelseledamöter välja Lars Thunberg, Mats Lundberg, Peter Ragnarsson, Torsten Helsing, Göran Högstedt samt Gunilla Savring, vilket innebär omval av samtliga utom Gunilla Savring som är nyval. Till suppleant omvaldes Hans Högstedt. Till styrelsens ordförande valdes Lars Thunberg.

                   Kort presentation av Gunilla Savring:

-       Styrelseordförande i Portendo AB

-       Medgrundare, styrelsemedlem och VP operations & strategic marketing i TerraNet AB

-       Styrelseledamot i Cryptzone AB

att              valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande, Peter Ragnarsson samt Torsten Helsing

att              bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen kan besluta om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Aktiekapitalet kan ökas med högst 700 000 kronor fördelat på maximalt 3 500 000 nya aktier.

Emission i enlighet med detta bemyndigande skall ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen äger rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som skall äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen kan fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan, är att Bolaget skall kunna emittera aktier, och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget.

att              ändra i bolagsordningen så att kallelse till bolagsstämman skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

Lund 22 maj 2014

aXichem AB (publ)

Styrelsen

Back