Kommuniké från årsstämman i aXichem AB (publ)
May 28, 2019
Kommuniké från årsstämman i aXichem AB (publ)
Back

Årsstämman i aXichem AB (publ) hölls den 28 maj 2019. Årsstämman fattade följande huvudsakliga beslut:

att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt att bolagetsresultat skulle balanseras i ny räkning;

att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;

att styrelseledamöterna ska arvoderas med två prisbasbelopp vardera och styrelseordföranden med fyra prisbasbelopp; 

att till styrelseledamöter omvälja Gunilla Savring, Jakob Axelsson, Jan Gustavsson, Jørn H. Berthelsen och Torsten Helsing samt att omvälja Jan Gustavsson till styrelseordförande;

att valberedningen ska bestå av Peter Ragnarsson, LMK Ventures, och Torsten Helsing, Manakin LTD; samt

att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya aktier, dock att sådan emission inte får
medföra att bolagets aktiekapital överstiger bolagets högsta tillåtna aktiekapital enligt bolagsordningen

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 maj 2019 kl 14:20 

Back