Kommuniké från årsstämman i aXichem AB (publ)
May 26, 2020
Kommuniké från årsstämman i aXichem AB (publ)
Back

Årsstämman i aXichem AB (publ) hölls den 26 maj 2020. Årsstämman fattade följande huvudsakliga beslut:

att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt att bolagets resultat skulle balanseras i ny räkning; 

att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;

att styrelseledamöterna ska arvoderas med två prisbasbelopp vardera och styrelseordföranden med fyra prisbasbelopp;

att till styrelseledamöter omvälja Gunilla Savring, Jakob Axelsson, Jan Gustavsson, Jørn H. Berthelsen och Torsten Helsing samt att omvälja Jan Gustavsson till styrelseordförande;

att valberedningen ska bestå av Peter Ragnarsson, LMK Ventures, och Torsten Helsing, Manakin LTD; samt

att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya aktier, dock att sådan emission inte får medföra att bolagets aktiekapital överstiger bolagets högsta tillåtna aktiekapital enligt bolagsordningen.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 maj 2020 kl 14:30 CET.

Back