Kommuniké från årsstämman i aXichem AB (publ)
May 31, 2022
Kommuniké från årsstämman i aXichem AB (publ)
Back

Årsstämman i aXichem AB (publ) hölls den 31 maj 2022. Årsstämman fattade följande huvudsakliga beslut:

att          fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt att bolagets resultat skulle balanseras i ny räkning;

att          bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;

att          i enlighet med valberednings förslag, styrelseledamöterna ska arvoderas med tre prisbasbelopp vardera och styrelseordföranden med sex prisbasbelopp;

att         i enlighet med valberednings förslag, till styrelseledamöter omvälja Jan Gustavsson, Gunilla Savring, Jakob Axelsson, Jørn H. Berthelsen och Torsten Helsing samt nyvälja Edward van den Elsen. Beslutades även att omvälja Jan Gustavsson till styrelseordförande och Mazars AB till revisor;

att          valberedningen inför årsstämman 2023 ska bestå av Peter Ragnarsson (LMK Ventures) och Torsten Helsing (Manakin LTD) och att valberedningen ska ha möjlighet att besluta att utse en tredje ledamot till valberedningen, som representant för bolagets övriga aktieägare. Sådan eventuell tredje ledamot ska utses av styrelseordföranden;

att          bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, dock att sådan emission inte får medföra att bolagets aktiekapital överstiger bolagets högsta tillåtna aktiekapital enligt bolagsordningen;

att         i enlighet med styrelsens förslag, överlåta cirka 15 procent av aktierna, motsvarande 187 aktier, i dotterbolaget Incendia Pharma AB till forskaren Bomi Framroze; samt

att         i enlighet med styrelsens förslag, införa ett långsiktigt incitamentsprogram för nuvarande och framtida anställda och konsulter i bolaget genom utgivande av högst 400 000 personaloptioner. Varje personaloption berättigar innehavaren att teckna en ny A-aktie i bolaget mot kontant betalning till en teckningskurs som motsvarar 140 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets A-aktie under de fem handelsdagar som närmast föregår den dag då personaloptionerna tilldelas. För att möjliggöra leverans av aktier enligt incitamentsprogrammet beslöts även om utgivande av högst 400 000 teckningsoptioner. Om samtliga optioner som utges i anslutning till incitamentsprogrammet utnyttjas för teckning av nya A-aktier kommer

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande
den 31 maj 2022, kl. 15:30 CEST.

Back