Kommuniké från årsstämman i aXichem AB (publ) – rättelse
May 28, 2015
Kommuniké från årsstämman i aXichem AB (publ) – rättelse
Back

Denna kommuniké ersätter tidigare pressmeddelande då texten endast fanns med som pdf-dokument.

Aktieägarna i aXichem AB (publ), org.nr 556739-8663 höll årsstämma torsdagen den 28 maj i Lund.

Årsstämman följande i enlighet med styrelsens förslag:

att fastställa resultaträkningen och balansräkningen, dispositioner beträffande Bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen

att bevilja ansvarsfrihet gentemot för styrelseledamöter och verkställande direktören

att styrelseledamöterna arvoderas med ett prisbasbelopp samt att styrelsens ordförande arvoderas med två prisbasbelopp. Revisorn arvoderas enligt löpande räkning.

att till styrelseledamöter välja Lars Thunberg, Torsten Helsing, Gunilla Savring, Jakob Axelsson samt Niels Melbye Fredriksen. Av ledamöterna är Jakob Axelsson och Niels Melbye Frederiksen nyval. Till styrelsens ordförande valdes Torsten Helsing

Kort presentation av de nyvalda ledamöterna: 

Jakob Axelsson är biokemist med en doktorsexamen från Lunds Universitet, medicinska fakulteten. Han har lång erfarenhet inom forskning inom området inflammatoriska sjukdomar och är verksam som forskningschef på Clinical Laserthermia AB.

Niels Melbye Frederiksen är civilekonom och verksam i eget bolag, Melbye Invest, och har lång erfarenhet från finanssektorn bland annat från Deloitte, Mees Pierson och HSH Nordbank

att till revisor välja auktoriserade revisorn Annika Larsson, Mazars SET Revisionsbyrå.

att valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande tillsammans med representanter från bolagets två största ägare

att ändra bolagsordningen gällande §4 ”Aktiekapital” och §5  första stycket ”Antal aktier”.

§4 ”Aktiekapital” ändras till: Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 280 000 kronor och högst 5 120 000 kronor.
§5 första stycket ”Antal aktier” ändras till: Bolaget skall ha lägst 6 400 000 och högst 25 600 000 aktier

att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital med högst 700 000  kronor genom nyemission av högst 3 500 000 aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i Bolaget. Styrelsen skall kunna besluta om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller i övrigt med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Emission i enlighet med detta bemyndigande skall ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt. Styrelsen skall äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som skall äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen skall kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller i övrigt med villkor enligt ovan, är att Bolaget skall kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget. Verkställande direktören bemyndigades att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB. 

att ge ut 161 015 teckningsoptioner i Bolaget. Rätt att teckna teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Johan Arvidsson. Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa incitament för den teckningsberättigade att verka för Bolagets positiva utveckling. Priset per teckningsoption skall motsvara teckningsoptionens marknadsvärde beräknat med tillämpning av sedvanlig värderingsmodell (den s.k. Black & Scholes-formeln) utifrån marknadskurs och övriga rådande marknadsförhållanden.

Varje teckningsoption berättigar under perioden från och med den 1 juni 2018 till och med den 30 juni 2018 till teckning av en (1) ny aktie av aktieslag A i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 100 procent av genomsnittlig betalkurs för Bolagets aktie under viss mätperiod. Genomsnittlig betalkurs fastställs som ett medeltal av för varje handelsdag framräknat volymvägt genomsnitt av betalkursen för aXichem-aktien på NASDAQ First North Stockholm under perioden från och med den 1 juni 2015 till och med den 15 juni 2015. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen.

Beräkning av marknadsvärde och beräkning av teckningskurs avseende teckning av ny aktie i Bolaget skall utföras av ett oberoende värderingsinstitut. Teckning av teckningsoptioner skall ske på teckningslista från och med den 18 juni 2015 till och med den 26 juni 2015. Styrelsen skall dock äga rätt att förlänga teckningstiden. Betalning för tecknade teckningsoptioner skall i sin helhet erläggas kontant senast den 1 juli 2015. Styrelsen skall äga rätt att förlänga betalningstiden. Verkställande direktören bemyndigades att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB. 

Lund 28 maj 2015

aXichem AB (publ)

Styrelsen
aXichem AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
VD Johan Arvidsson
Telefon: 0708-97 44 39

Back