Kommuniké från extra bolagsstämma i aXichem AB (publ)
March 06, 2024
Kommuniké från extra bolagsstämma i aXichem AB (publ)
Back

Extra bolagsstämma i aXichem AB (publ) hölls den 6 mars 2024.

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta en ny bolagsordning varigenom gränserna avseende aktiekapitalet och utestående aktier ändras. Efter ändringen ska aktiekapitalet utgöra lägst 4 250 000 kronor och högst 17 000 000 kronor, och bolaget ska ha lägst 21 400 000 aktier och högst 85 600 000 aktier.

Extra bolagsstämman beslutade även att godkänna styrelsens beslut från den 1 februari 2024 om att ge ut högst 5 374 081 units, bestående av totalt 26 870 405 aktier av serie A och 26 870 405 teckningsoptioner av serie TO1A.

Avstämningsdag för rätt att delta i unitemissionen ska vara den 8 mars 2024. Teckning av units ska ske under perioden 11 mars 2024 – 25 mars 2024.

Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare. Teckning kan även ske utan stöd av företrädesrätt i enlighet med vad som framgår av det fullständiga emissionsbeslutet. För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en uniträtt, varvid fyra uniträtter berättigar till teckning av en unit. Varje unit består av fem A-aktier och fem teckningsoptioner av serie TO1A.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny A-aktie under perioden 8 oktober 2024 – 21 oktober 2024 till en teckningskurs per aktie som ska fastställas till ett belopp motsvarande 70 procent av bolagets akties volymviktade genomsnittskurs på Nasdaq First North Growth Market under perioden 1 oktober 2024 – 7 oktober 2024.

Genom emissionen kan högst 26 870 405 nya aktier ges ut, och aktiekapitalet kan öka med högst 5 374 081 kronor. Vidare kan genom emissionen högst 26 870 405 teckningsoptioner ges ut, och vid fullt utnyttjande kan aktiekapitalet öka med högst 5 374 081 kronor.

Fullständiga villkor för företrädesemissionen samt annan information om bolaget kommer att finnas i det EU-tillväxtprospekt som förväntas offentliggöras omkring den 8 mars 2024. För ytterligare detaljer samt information om bakgrund till och motiv för unitemissionen, se bolagets pressmeddelande den 1 februari 2024.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande
den 6 mars 2024, kl 11:00 CET.

Back