Kommuniké från extra bolagsstämma i aXichem AB (publ)
April 22, 2022
Kommuniké från extra bolagsstämma i aXichem AB (publ)
Back

Extra bolagsstämma i aXichem AB (publ) hölls den 22 april 2022. Mot bakgrund av coronaviruset genomfördes stämman genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud ägde därför inte rum.

Extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 5 april 2022 om att uppta ett konvertibelt lån från Formue Nord Fokus A/S om nominellt högst 20 000 000 kronor genom utgivande av högst 200 000 konvertibler, till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 200 000 kronor. Det konvertibla lånet medför rätt till utbyte mot aktier av serie A i bolaget och löper med en årlig ränta om 12 procent.

För ytterligare detaljer samt information om bakgrund till och motiv för konvertibellånet, se bolagets pressmeddelande den 5 april 2022.

Informationen är regulatorisk och lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 april 2022, kl 11:15 AM CET. 

Back