Korrigering: aXichem når viktig milstolpe då phenylcapsaicin erhåller produktregistrering som fodertillsats i Brasilien och är redo för kommersialisering
December 19, 2023
Korrigering: aXichem når viktig milstolpe då phenylcapsaicin erhåller produktregistrering som fodertillsats i Brasilien och är redo för kommersialisering
Back

aXichem AB (publ), korrigerar pressmeddelande publicerat 2023-12-19 kl 14:00. Korrigering avser texten under rubriken Om produktregistrering och fodertillsatsgodkännande i Brasilien

Phenylcapsaicin har erhållit full registrering och är godkänt i båda stegen. Korrekt version av pressmeddelandet följer här. Den engelska versionen korrigeras på bolagets hemsida.

aXichem AB (publ), meddelar att företagets ansökan om produktregistrering i Brasilien för phenylcapsaicin är godkänt av ministeriet för jordbruk, boskap och livsmedelsförsörjning (MAPA). Produktregistreringen av aXichems naturliga analoga produkt innebär att MAPA har godkänt phenylcapsaicin som en ny råvara för zootekniska fodertillsatser, som ska användas i både fjäderfä och smågrisfoder. Godkännandet är en viktig milstolpe för aXichem och öppnar dörren till kommersialisering i Brasilien, världens näst största producent av kycklingkött och den största exportören.

"Jag är mycket glad att vi har nått denna milstolpe och nu har ett fodertillsatsgodkännande på plats för phenylcapsaicin i Brasilien. Det ska bli spännande att få arbeta tillsammans med vår distributör och partner Chr. Olesen och att genomföra försäljnings- och marknadsföringsplanerna för phenylcapsaicin och vårt fodermärke aXiphen. Den första produktsändningen är redo att lämna Chr. Olesens lager", säger Torsten Helsing, vd för aXichem.

Om produktregistrering och fodertillsatsgodkännande i Brasilien

Produktregistrering och foder tillsatsgodkännande i Brasilien kan kortfattat beskrivas som en process i två steg.

• Bedömning och godkännande av råvara

Alla fodertillsatser ska vara godkända och listade som råvara av MAPA. MAPA granskar och godkänner phenylcapsaicin som ny råvara för fodertillsats och ser i detta steg till att råvarans säkerhetsprofil möter kraven för de djur som ansökan avser (kyckling och smågris), för konsumenterna och för miljön.

• Registrering som fodertillsats

Department of Inspection of Animal Products (DIPOA) är MAPA:s ansvariga myndighet i detta steg. DIPOA granskar ansökan och tittar på effektiviteten och säkerheten för den avsedda användningen de djur som ansökan avser. Alla krav är uppfyllda och DIOPA har utfärdat ett godkännande för fodertillsatsen.

Om phenylcapsaicin och aXiphen

Hälsofördelarna med chili och med dess aktiva ämne capsaicin, har varit kända i århundraden. aXichems egenutvecklade molekyl, phenylcapsaicin, kombinerar den naturligt förekommande fenylgruppen med capsaicin, sammankopplad med en trippelbindning. Resultatet är ett innovativt naturanalogt capsaicin med hög renhet, där hettan är kraftigt reducerad.

Produktionstester och studier har bevisat effektiviteten av aXiphen® som ingrediens i fjäderfäfoder. Ett produktionstest avseende salmonellaprevalens på golvet i kycklingstallar utfördes i ett fullskaligt kommersiellt försök med produktion av kycklingar under jordbruksförhållanden. Kycklingarna fick 15 ppm phenylcapsaicin i fodret i en vanlig startutfodring, Produktionstestet omfattade cirka 1,6 miljoner fåglar. Testet visade, under testförhållandena och vid tillförande av 15 ppm phenylcapsaicin i fodret, en statistiskt signifikant minskning av antal gårdar med salmonellapositiva golvtest. Den europeiska modellen för produktionseffektivitet, EPEF, visade också att avelseffektiviteten ökade med 14 % jämfört med traditionell utfodring.

Denna information är sådan som aXichem är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 december 2023 kl 15:00 CET. 

Back