Valberedningens för aXichem AB (publ) förslag till årsstämman 2023
June 13, 2023
Valberedningens för aXichem AB (publ) förslag till årsstämman 2023
Back

Valberedningen, som består av Peter Ragnarsson (LMK Venture), Torsten Helsing (Manakin LTD) och Jan Gustavsson, föreslår följande:

  • att advokat Christian Lindhé väljs som ordförande vid stämman,
  • att antalet styrelseledamöter ska vara sex, utan suppleanter,
  • att arvode till styrelsen utgår med sex prisbasbelopp till styrelsens ordförande och med tre prisbasbelopp vardera till övriga styrelseledamöter,
  • att styrelseledamöterna Jan Gustavsson, Torsten Helsing, Gunilla Savring, Jørn H. Berthelsen och Edward van den Elsen omväljs. Jakob Axelsson avböjer omval,
  • att Christian Månsson väljs till ny styrelseledamot,
  • att Jan Gustavsson omväljs till styrelseordförande,
  • att bolaget ska ha en revisor, utan suppleanter,
  • att arvode till revisorn utgår enligt godkänd löpande räkning, och
  • att Mazars AB omväljs som bolagets revisor, varvid avsikten är att auktoriserade revisorn Annika Larsson ska vara huvudansvarig revisor.

Valberedningen föreslår vidare att Peter Ragnarsson (LMK Venture) och Torsten Helsing (Manakin LTD) omväljs som ledamöter i valberedningen inför årsstämman 2024, samt att valberedningen ska ha möjlighet att besluta att utse en tredje ledamot till valberedningen, som representant för bolagets övriga aktieägare. Sådan eventuell tredje ledamot ska utses av styrelseordföranden.

Upplysningar om den till nyval föreslagna styrelseledamoten

Valberedningen föreslår nyval av Christian Månsson. Månsson är född 1980 och har en civilingenjörsexamen i kemiteknik från Lunds Tekniska Högskola samt en kandidatexamen i företagsekonomi från Ekonomihögskolan i Lund. Christian Månsson har arbetat med avancerad projektledning och processdesign inom framför allt livsmedels- och läkemedelsindustrin. Christian Månsson har också bred erfarenhet av produktutveckling, kvalitetsarbete och riskhantering från bland annat AFRY, Bioglan och Einar Willumsen. Månsson är styrelseledamot i Carbiotix och Öresund Growth Partner.

___________________

Lund i juni 2023

aXichem AB (publ)

Valberedningen

Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 13 juni 2023 kl. 10:30 CEST.

Back