aXichem AB (publ), 556739-8663upptar konvertibelt förlagslån
February 19, 2010
aXichem AB (publ), 556739-8663upptar konvertibelt förlagslån
Back

aXichem

Styrelsen i aXichem har, med stöd av bemyndigande från Årsstämman den 11 maj 2009, beslutat att uppta ett konvertibelt förlagslån om högst 9 999 995 kronor. Vid konvertering kan bolagets aktiekapital ökas med högst 58 823,50 kronor. Rätten att teckna de konvertibla skuldebreven sker, utan företräde för befintliga aktieägare. Emissionslikviden kommer att användas i den framtida ansökningsprocessen för godkännande inom EU. Utöver satsning i Europa kommer medel att avsättas till försäljning i Asien.

aXichem AB har under 2009 färdigställt utvecklingsarbetet för produktion av industriella kvantiteter av Fenylcapsaicin. aXichem arbetar nu tillsammans med flera intressenter med implementering av fenylcapsaicin i slutprodukter för flera användningsområden. Parallellt med detta inleds arbetet med godkänning för användning inom EU.

Styrelsen gör den samlade bedömningen att det kommer att kunna nås betydande framgång i den pågående kommersialiseringen.

Back