aXichem AB (publ), Bokslutskommuniké 2016. Kvartalsrapport 4, oktober – december 2016
February 23, 2017
aXichem AB (publ), Bokslutskommuniké 2016. Kvartalsrapport 4, oktober – december 2016
Back

Viktiga händelser under 2016

Kvartal ett

 • I februari meddelades att aXichem inlett ett tekniksamarbete med SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i Borås, för att utveckla färgsystem som är mindre miljöbelastande än traditionella kopparbaserade system. Målsättningen är att ta fram ett färgsystem som kan användas inom marinindustri och fiskodling.

Kvartal två

 • I april registrerades en internationell patentansökan (PCT) avseende aXiphen® som tillväxtpromotor i djurfoder. Patentet grundar sig på de första resultat som aXichem fått från en nyligen genomförd studie i Kina på 9000 kycklingar. Studien visar att de kycklingar som fick aXiphen i fodret hade en viktökning på ca 5% jämfört med kontrollgruppen.
 • I april registrerades också en internationell patentansökan (PCT) avseende bolagets syntetiska capsaicin, aXiphen®, som är en så kallad agonist mot en viss typ av receptor, som brukar kallas capsaicin-receptorn eller TRPV1 (transient receptor potential vanilloid subfamily, member 1). Bolaget har i en in vitro studie på celler påvisat selektiv specificitet för TRPV1-receptorn, vilket öppnar långsiktigt intressanta möjligheter för flera olika läkemedelsapplikationer, så som till exempel smärtbehandling.
 • aXichems VD Johan Arvidsson beslutade att lämna sitt uppdrag i aXichem i maj. Torsten Helsing, aXichems arbetande styrelseordförande och tidigare VD, tillträdde som tillförordnad VD. Arvidssons avgång bedömdes inte medföra några ändringar vare sig för pågående eller planerade aktiviteter. 
 • I juni avslutades del två av kycklingstudien i Kina. Detta arbete är nu avslutat och de preliminära resultaten avseende den förebyggande effekten avseende salmonella är mycket positiva och resultaten för viktökning hos fåglarna har ytterligare förbättrats, från 5% till 7% jämfört med kontrollgruppen.  
 • aXichems årsstämma hölls den 23 maj 2016. Kommunikén från stämman finns på bolagets hemsida. 

Kvartal tre 

 • I juli meddelade bolaget att första volymbeställningen av aXiphen®feed hade producerats. Två europeiska kycklingproducenter har beställt sammanlagt 240 ton foder, vilket innebär att 240 kg aXiphen®feed behövs, för utvärdering i sin kommersiella uppfödning.
 • I juli beslutade styrelsen om ett brygglån om sammanlagt tre miljoner SEK. Långivarna är aXichems tre största ägare, Manakin Ltd, Black Arrow Holdings Ltd samt LMK Ventures AB, som lånade ut en miljon SEK vardera till bolaget. Lånet har upptagits till marknadsmässiga villkor samt med en möjlighet för långivarna att konvertera utlånat kapital till aktier, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 23 maj 2016. Lånet förfaller i sin helhet till betalning senast den 31 mars 2017.
 • I augusti meddelades att bolaget har inlett ett samarbetsprojekt med danska Saponin Innovation Center IVS, vid Agro Food Park i Århus. Syftet med projektet är att utvärdera eventuella synergier mellan proteinet saponin, som utvinns ur spannmålsväxten quinoa, och aXichems naturanaloga capsaicinprodukt aXiphen®. 

Kvartal fyra

 • I oktober fick aXichem slutrapporten från studien som genomförts i samarbete med forskare vid College of Veterinary Medicine vid South China Agricultural University och Institutionen för Biologi vid Universitetet i Bergen, avseende aXichems foderingrediens aXiphen®feed. Rapporten visar att aXiphen i fodret ökar tillväxten med ca 9% och minskar salmonellaförekomst hos kycklingar. 
 • I november lämnade aXichem in ansökan för Novel Food-godkännande för aXiphen® till myndigheten i Belgien. Novel Food-godkännande är förutsättningen för kommersialisering av aXiphen inom t ex kycklingfoder.  
 • I november förstärkte aXichem organisationen inom marknadsföring och försäljning genom rekrytering av Lucas Altepost. Altepost har lång erfarenhet från bioteknikindustrin, framför allt inom kosttillskott.  
 • I november meddelades det att styrelsen beslutat om en fullt garanterad företrädesemission. Fem (5) befintliga aktier berättigar till teckning av tre (3) nya aktier. Teckningskursen är 4,25 kronor per aktie, vilket vid full teckning motsvarar en total emissionslikvid om 23,6 MSEK före emissionskostnader. Memorandum offentliggjordes den 2 december 2016.
 • Den 22 december meddelades att aXichem slutfört den fullt garanterade företrädesemissionen. Det slutliga resultatet visar att totalt 5 274 165 aktier tecknades med företräde, motsvarande cirka 95 procent av nyemissionen. Därutöver inkom intresseanmälningar om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter om totalt 1 392 072 aktier. Nyemissionen tecknades därmed till 120 procent. Emissionsgarantin togs inte i anspråk. Genom nyemissionen ökar aXichems aktiekapital från 1 850 836 kronor till 2 961 338 kronor. Efter nyemissionen kommer det totala antalet aktier i aXichem att uppgå till 14 806 689 stycken.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

 • Inga väsentliga händelser har meddelats efter rapportperiodens slut. 

Finansiell sammanfattning

Bolagets resultaträkning i sammandrag, tkr 2016-10-01 2016-12-31 2015-10-01  2015-12-31 2016-01-01  2016-12-31 2015-01-01  2015-12-31 2014-01-01  2014-12-31
Nettoomsättning 0 0 0 0 376
Övriga rörelseintäkter 0 503 0 503 0
Övriga externa kostnader -1 171 -1 916 -4 445 -5 445 -4 964
Personalkostnader -325 -598 -1 478 -2 271 -943
Av- och nedskrivningar 0 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 -97 -3 -118 0
Rörelseresultat -1 496 -2 108 -5 926 -7 331 -5 531
Ränteintäkter 0 1 0 1 16
Räntekostnader -58 -23 -146 -93 -113
Resultat efter finansiella poster -1 554 -2 130 -6 072 -7 423 -5 628
Skatt 0 0 0 0 0
Periodens resultat efter skatt -1 554 -2 130 -6 072 -7 423 -5 628


Back