aXichem AB (publ) Delårsrapport, januari–juni 2017
August 24, 2017
aXichem AB (publ) Delårsrapport, januari–juni 2017
Back

Viktiga händelser under perioden

  • I maj meddelades att aXichem kommer att fördjupa samarbetet med en av de europeiska foderproducenter som under förra året beställde aXiphen®feed för test i kommersiell kycklinguppfödning. Foderproducenten har fått mycket positiv återkoppling från den kycklinguppfödare i Belgien som testat att utfodra kycklingarna med foder innehållande aXiphen®feed, framför allt gällande djurens tillväxt.  
  • I maj inledde bolaget processen för en ansökan om godkännande enligt GRAS (Generally Recognized As Safe) för att kunna inleda försäljning av aXiphen® på den amerikanska marknaden för foder- och livsmedelstillsatser.  Arbetet utförs av konsultföretaget GRAS Associates, Florida, USA, och beräknas vara färdigt under hösten 2017. 
  • I maj kommunicerades att aXichem genomför tester av aXiphen® som tillsats i svinfoder. Testerna genomförs i samarbete med en foderproducent och innebär att sammanlagt tusen svin, vid en anläggning i Nederländerna, kommer att få foder med aXiphen® som tillsats, med målsättningen att förebygga salmonella hos djuren.   
  • Den 31 maj hölls årsstämma i aXichem. Kommunikén från stämman finns på bolagets hemsida. 
  • I juni meddelades att tester genomförts, i samarbete med en fodertillverkare, med aXiphen® som salmonellahämmare i kyckling. Testerna genomfördes i en kommersiell anläggning för kycklinguppfödning i Nederländerna. Resultatet visar att de 70 000 kycklingar, som fått det nya fodret innehållande 15 ppm aXiphen®, var helt fria från salmonella. 
  • I slutet av juni beslutade bolaget att återkalla sin ansökan om godkännande enligt europeiska Novel Food, då det i kommunikationen med handläggande myndighet i Nederländerna hade framkommit en tydlig rekommendation om att uppdatera ansökan enligt det nya direktivet (EU) 2015/2283. aXichem kommer att samarbeta med en ny rådgivare för att ta fram en uppdaterad ansökan och inlämnande kommer att ske så snart som möjligt.  

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

  • I juli slutfördes tester som visade att aXiphen® har förmåga att hämma uppkomst av salmonella hos svin. Testet har utförts av Solfeed BV i Nederländerna, i samarbete med en foderproducent, veterinär och svinuppfödare. Testet visar att svinen, som fått foder med aXiphen®, efter sex veckor är helt fria från antikroppar mot salmonella i blodet.
  • I augusti utsågs Lucas Altepost till vice VD i aXichem. Bolaget har tidigare kommunicerat att rekrytering av ny VD för bolaget pågått. Styrelsen har dock beslutat att avvakta med att utse ny VD för att inte riskera att tappa tempo i de mycket viktiga regulatoriska processer som pågår, framför allt inom Novel Food. Dock ser man vikten av att förstärka bolagets ledning och anställer därför Lucas Altepost som vice VD i aXichem. Lucas Altepost har mer än femton års erfarenhet från bioteknikindustrin.

aXichems utveckling under andra kvartalet 2017

Omsättning och resultat

Bolagets nettoomsättning uppgick under kvartalet till 0 tkr (0 tkr). Rörelseresultatet uppgick för perioden till -1 652 tkr (-1 713 tkr).
Bolagets resultat efter skatt uppgick till -1 700 tkr (-1 734 tkr) för perioden. Finansiellt netto, -48 tkr (-21 tkr).

Kassaflöde och finansiell ställning

Bolagets likvida medel inkl. kortfristiga placeringar uppgick den 30 juni 2017 till 11 344 tkr (1 186 tkr). Soliditeten uppgick till 89 % (81 %).

Investeringar

Investeringar i materiella eller immateriella anläggningstillgångar har under perioden gjorts med 1 144 tkr (1 990 tkr).

Aktiedata

Resultat efter skatt motsvarar ett resultat per aktie om -0,21 kr (-0,19 kr). Eget kapital per aktie vid periodens slut uppgick till 2,57 kr (2,50 kr). 

 

VD har ordet

aXichem kan se tillbaka på ett intensivt andra kvartal med positiva resultat från de tester vi genomför i samarbete med fodertillverkare, både inom kycklinguppfödning och inom vårt nyare område svinuppfödning.

I maj blev det klart att vi fördjupar det samarbete som vi inledde under förra året med en europeisk foderproducent. Bakgrunden till att vi nu tar nästa steg är att det test av aXiphen®feed för test i kommersiell kycklinguppfödning som foderproducenten beställde har fallit väl ut. Fodret gavs till kycklingar vid en anläggning i Belgien och det visade mycket goda effekter på kycklingarnas tillväxt. Samarbetet med producenten fortsätter och vi diskuterar nu nästa steg i processen.

En månad senare, i juni, fick vi resultatet från ett annat test, också det på kycklingar i kommersiell produktion. Testet med aXiphen® som salmonellahämmare genomfördes hos en kycklinguppfödare i Nederländerna. Uppfödaren hade under flera år försökt komma till rätta med förekomst av salmonella java. Alla etablerade åtgärder hade prövats för att lösa problemet, men smittan hade trots det inte gått att få bort. 70 000 kycklingar fick det nya fodret, som innehöll 15 ppm aXiphen®. Samtliga djur var helt salmonellafria vid slakt vid 60 dagars ålder, vilket är ett oerhört bra resultat enligt fodertillverkaren. Det här känns naturligtvis riktigt bra och vår uppfattning att vi har ett riktigt starkt erbjudande till världens kycklinguppfödare blir allt tydligare. I det ljuset var det tungt att se att tidplanen för vårt Novel Food-godkännande inte höll, utan att vi i slutet av juni blev rekommenderade att återkalla ansökan. Vi hade en bra dialog med handläggande myndighet i Nederländerna och de rekommenderade oss att uppdatera ansökan enligt det nya direktivet (EU) 2015/2283. En godkänd ansökan är förutsättningen för full kommersialisering i  Europa av aXiphen® inom foder och livsmedel (feed and food), och arbetet med att omarbeta ansökan sattes igång omedelbart. Vi arbetar nu med att uppdatera dossiern och kommer därefter att kunna fastställa ny tidplan. Dossiern beräknas vara klar för inlämning under fjärde kvartalet.

aXichems motsvarande ansökan för USA, godkännande enligt GRAS (Generally Recognized As Safe), som vi kunde berätta om i maj, löper på som planerat. Den beräknas vara klar under hösten och påverkas inte av Novel Food-ansökan.   

aXiphen® har under perioden även testats som salmonellahämmare i svinfoder. Testerna genomfördes i samarbete med foderproducenten SolFeed BV i Nederländerna, och innebar att sammanlagt tusen svin, vid en anläggning i Nederländerna fick foder med aXiphen® som tillsats. En grupp svin fick foder med en tillsats av 15 ppm aXiphen® och jämfördes med en kontrollgrupp som fick foder utan aXiphen®. Efter periodens slut, i juli, kunde vi meddela att testerna visar att när svinen är tio veckor gamla  syns en tydlig skillnad mellan grupperna. Inga av djuren i gruppen som fått aXiphen® uppvisar antikropps-nivåer som kan ses  som ett positivt utslag på salmonella-testet, medan kontrollgruppen (d v s djur som inte fått aXiphen®) innehöll 10% positiva provsvar. Vår kontakt på SolFeed hade aldrig sett något liknande och var mycket positiv till fortsatt samarbete. Ett särskilt test gjordes också för att se om aXiphen® i fodret inte påverkade djurens födointag. Men ingen sådan påverkan syntes – grisarna åt med god aptit.

Efter periodens slut utsågs Lucas Altepost till vice VD i aXichem. Vi har tidigare kommunicerat att rekrytering av ny VD för bolaget pågått. I augusti beslutade styrelsen dock att avvakta med att utse ny VD för att inte riskera att tappa tempo i de mycket viktiga regulatoriska processer som pågår, framför allt inom Novel Food. Samtidigt såg styrelsen ett behov att förstärka organisationen och utser därför Lucas Altepost vice VD i aXichem. Lucas Altepost har mer än femton års erfarenhet från bioteknikindustrin och har varit knuten till aXichem på deltid sedan november förra året. Jag ser mycket positivt på att Lucas nu anställs och får en mer framträdande roll i bolaget, vilket blir inte minst viktigt i kommande affärsrelationer, och att vårt hittills mycket goda samarbete för att utveckla aXichem fortsätter.  

Torsten Helsing

VD

Back