aXichem AB (publ), delårsrapport januari – juni 2022
August 25, 2022
aXichem AB (publ), delårsrapport januari – juni 2022
Back

aXichems utveckling under perioden 2022-01-01 – 2022-06-30

I denna delårsrapport presenteras koncernen aXichem, vilken består av aXichem AB (publ), Incendia Pharma AB och aXichem AS (Norge). Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

aXichems utveckling 2022-01-01 – 2022-06-30

Omsättning och resultat

Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 205 tkr (112 tkr).
Rörelseresultatet uppgick till -7 994 tkr (-7 051 tkr).

Koncernens resultat efter skatt uppgick till – 8 761 tkr (-7 051 tkr).
Finansiellt netto -767 tkr (0 tkr).

Kassaflöde och finansiell ställning

Koncernens likvida medel uppgick den 30 juni 2022 till 19 907 tkr (21 135 tkr).
Soliditeten uppgick till 68 % (95 %).

Investeringar

Investeringar i immateriella, materiella eller finansiella anläggningstillgångar har hittills i år gjorts med 1 387 tkr (2 101 tkr).

Avskrivningar

Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar har hittills i år gjorts med 1 709 tkr (1 176 tkr).

Aktiedata

Resultat per den 30 juni 2022 motsvarar efter skatt ett resultat per aktie om -0,53 kr (-0,44 kr).

Eget kapital per aktie vid periodens slut uppgick till 2,94 kr (3,89 kr).

aXichems utveckling 2022-04-01 – 2022-06-30

Omsättning och resultat

Koncernens nettoomsättning uppgick till 700 tkr (60 tkr).
Rörelseresultatet uppgick till -4 434 tkr (-3 901 tkr).

Koncernens resultat efter skatt uppgick till -5 201 tkr (-3 901 tkr).
Finansiellt netto -767 tkr (0 tkr).

Investeringar

Investeringar i immateriella, materiella eller finansiella anläggningstillgångar uppgick till 553 tkr (1 398 tkr).

Avskrivningar

Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar uppgick till 873 tkr (604 tkr).

Aktiedata

Periodens resultat motsvarar efter skatt ett resultat per aktie om -0,31 kr (-0,24 kr).

Väsentliga händelser under perioden

 • Den 5 april meddelas att aXchems styrelse beslutat att uppta ett konvertibelt lån om 20 miljoner kronor från Formue Nord Fokus A/S. Likviden avses användas till att säkerställa samt accelerera bolagets tillväxt och affärsutveckling i linje med de målsättningar som kommunicerat. Styrelsens beslut är villkorat av bolagsstämmans godkännande. Det konvertibla lånets nominella belopp uppgår till 20 miljoner kronor och löper med en årlig ränta om 12 procent. Det konvertibla lånet förfaller till betalning den 31 oktober 2023, om inte Konvertiblerna konverterats dessförinnan. Konverteringskursen uppgår till 20 kronor. För det fall det konvertibla lånet konverteras i sin helhet kommer antalet aktier i bolaget öka med 1 000 000 och aktiekapitalet med 200 000 kronor.
 • Den 22 april hölls extra bolagsstämman i aXichem. Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 5 april 2022 om att uppta ett konvertibelt lån från Formue Nord Fokus A/S.
 • Den 28 april meddelar bolaget att aXivite ingår i mixen i premiumprodukten Fat Burn Acitve. Varumärket Fat Burn Active ägs av den exklusiva e-handelsbutiken Nuvialab, en välkänd aktör i branschen för kosttillskott. Fat Burn Active produceras och marknadsförs i Europa av BART, aXichems polska distributör.
 • Den 3 maj publicerades kallelse till årsstämma i aXichem och den 10 maj offentliggjordes bolaget årsredovisning 2021. Samtliga handlingar inför årsstämman, som hålls den 31 maj 2022 på kontoret i Malmö, finns tillgängliga på www.axichem.com
   
 • Den 13 maj meddelar bolaget att ett patentgodkännande erhållits i Brasilien för fenylcapsaicin som ingrediens i fjäderfäfoder, särskilt kycklingfoder. Patentgodkännandet passar väldigt bra i tiden då aXichem har ansökt om registrering som fodertillsats hos ministeriet för jordbruk, boskap och försörjning (MAPA) i Brasilien. aXichems mål är att få ett godkännande i Brasilien för produkten, för användning som ingrediens i djurfoder, under 2022.
 • Den 16 maj meddelas att aXivite kommer att utvärderas i en studie med elitidrottare, för att kartlägga vilken effekt fenylcapsaicin ger vid fysisk prestation. Studien kommer att ske i samarbete med de spanska företagen LIFEPro Nutrition och Indiex Sport Nutrition och genomföras vid University of Pablo Olavide - High Performance Center (CIRFED), som är ett av de mest välrenommerade universiteten i världen inom området styrketräning.
 • Den 31 maj hölls årsstämma i aXichem. Kommuniké och protokoll från stämman finns på aXichems hemsida under Investor Relations.
 • Den 16 juni meddelades att aXichem och Iovate Health Sciences International Inc. ingått ett av avtal samarbete inom områdena forskning, utveckling och kommersialisering av produkter som innehåller aXichems capsaicinanalogprodukt, aXivite. aXivite kommer att användas under olika varumärken i Iovates portfölj. aXichem uppskattar det kommersiella värdet av avtalet med Iovate till cirka 5 miljoner US dollar fördelat över de kommande tre åren.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut
 

 • Den 18 augusti meddelade bolaget att en mini review, som presenterar de lovande data som genererades i aXichems första kliniska studie, genomförd vid Center for Applied Health Sciences i Canfield, Ohio, USA, 2021 publicerats i International Journal of Clinical Skills (2022) 16(7), Studien genomfördes för att utvärdera fenylcapsaicins effekt hos människor med läckande tarm. Resultatet tyder på att ett dagligt intag av fenylcapsaicin, i en låg dos, sannolikt har en positiv inverkan på människor med läckande tarm. 

VD har ordet

aXivite stärker sin position och vi har tecknat ett avtal värt minst 5 miljoner USD med en ledande nordamerikans aktör inom kosttillskott. Det lanseras allt fler nya kosttillskottsprodukter med aXivite i USA och Europa. På fodersidan fortsätter vi dialogen med ett flertal stora foderproducenter och vi är alla nöjda över att det regulatoriska arbete som lagts ner och att ett godkännande i Europa närmar sig.

När jag summerar årets första sex månader i aXichem, och framför allt senaste kvartalet, ser jag att det är många positiva händelser att glädjas åt inom våra två affärsområden djurfoder och kosttillskott. Sammantaget har de alla koppling till våra mål för 2022 och vi följer planen för den fortsatta kommersialiseringen av vår helt unika molekyl phenylcapsaicin. 

Resultatet för första halvåret 2022 uppgår till -7 994 tkr. Nettoomsättningen uppgår till 1 205 tkr, vilket är en ökning jämfört med motsvarande period förra åretoch en positiv utveckling i linje med vår målsättning för 2022. Kostnaderna för perioden uppgår till 
-9 234 tkr och är främst kopplade till produktion och transport av producerade varor, regulatoriskt arbete samt marknads- och reseaktiviteter.

Europas foderproducenter är redo
Det känns naturligt att inleda med att kommentera ansökan om Feed Additive-godkännande för aXiphen, som lämnades in till europeiska myndigheten EFSA i slutet av mars. När den är processad och godkänd kommer dörrarna att öppnas för försäljning till Europas ledande producenter av kycklingfoder. Vi vet att vi har en effektiv och eftertraktad produkt och snart har vi avverkat det sista hindret för full kommersialisering i Europa. Vår ansökan är mottagen och registrerad hos EFSA och nu löper handläggningen på. Den inledande fasen av EFSAs granskning har löpt på utan problem och vi har fått några få frågor som vi besvarat. Det ger oss skäl att hålla fast vi en förhoppning om godkännande runt årsskiftet. Vi har fortsatt dialog med branschens större foderproducenter. De följer godkännandeprocessen och är lika angelägna som vi om att få en ny effektiv produkt på marknaden och in i kycklingproduktionen.

aXivite visar fortsatt styrka
I juni tecknade vi ett spännande och mycket positivt avtal för aXichems produkt inom kosttillskott, aXivite. Vi bedömer det kommersiella värdet av avtalet med Iovate till minst 5 miljoner US dollar fördelat över de kommande tre åren. Det är ett leverans- och forskningsavtal med Iovate Health Sciences International Inc., en av världsledarna inom kosttillskott med kända varumärken, som MuscleTech®, Six Star Pro Nutrition®, Purely Inspired®, and Hydroxycut™, i sin portfölj. Iovate är i den absoluta framkanten när det gäller kosttillskott för sport och hälsa. De har under cirka ett år bekantat sig med vår produkt bland annat genom den studier vi gemensamt genomfört och de är mycket nöjda med det dom fått se. Framgent kommer vi att samarbeta inom områdena forskning, utveckling och kommersialisering av produkter som innehåller aXivite. Jag ser fram emot att kunna följa upp och berätta om kommande order och de produkter som kommer att lanseras under olika varumärken som ett resultat av avtalet.

Ytterligare bevis på aXivites konkurrenskraft meddelades i april. aXivite ingår numera i mixen i premiumprodukten Fat Burn Acitve, ett varumärke som ägs av den exklusiva e-handelsbutiken Nuvialab. Nuvialab är kund till BART, aXichems polska distributör som vi haft anledning att lyfta fram tidigare. BART är en mycket aktiv distributör och har hittills i år lagt order på aXivite till ett värde av 1,2 MSEK. Nu ser vi att flera av våra partners ger liknande signaler, vilket bör kunna synas i orderböckerna framöver.

aXivite i studie med elitidrottare
aXivite har under sommaren utvärderas i en studie med elitidrottare, för att kartlägga vilken effekt fenylcapsaicin ger vid fysisk prestation. Detta är ett samarbete med de spanska företagen LIFEPro Nutrition och Indiex Sport Nutrition och studien genomförs vid University of Pablo Olavide - High Performance Center (CIRFED), ett mycket välrenommerat universitet inom styrketräning.

Vi kommer kontinuerligt att vara del av den här typen av studier. Det är viktigt för oss att fortsätta bygga en stabil vetenskaplig bas för våra produkter och detta görs genom vetenskapliga studier av hög kvalitet. Det har tidigare gjorts studier av effekten av intag av capsaicinoider och capsinoider vid styrketräning och högintensiv intervallträning (HIIT). Eftersom aXichems phenylcapsaicin har högre biotillgängligt än naturligt capsaicin, har studien inom aXichems samarbete med LIFEPro och Indiex designats som en tregrenad randomiserad dubbelblind kontrollerad studie. Förhoppningen är naturligtvis att se att aXivite har mer positiv påverkan än naturligt capsaicin, vilket ytterligare skulle stärka produktens position på marknaden. Det är 30 friska, vältränade manliga idrottare, som har tidigare erfarenhet från den här typen av studier och förstår vilka krav som ställs för att delta. De forskare som leder arbetet har för avsikt att publicera studieresultaten i en vetenskaplig tidskrift, därför kan det dröja lite innan vi kan delge några data.

För oss är det också viktigt att vi får möjlighet att använda studieresultaten i försäljning och marknadsföring, så som vi nu kan göra med den artikel som efter periodens slut, augusti, publicerades i International Journal of Clinical Skills. Artikeln, som är en mini review, redovisar data från studien avseende effekt av aXivite på personer med läckande tarm som genomfördes i USA under 2021.  Vi har redan fått mycket positiv respons från våra kunder och distributörer som ser detta som ett viktigt verktyg i dialogen med kosttillskottsproducenter och slutkunder.

De regulatoriska kvarnarna maler på
Det regulatoriska arbetet utanför Europa fortgår. Inte så fort som vi skulle önska, men i stort ändå enligt förväntan. Myndighetsprocesser tar tid och vi har en kontinuerlig dialog och utmärkt stöd av våra kompetenta konsulter.  Under andra kvartalet har inget hänt som förändrar vårt övergripande mål att ha certifikaten för aXiphen för användning i kycklingfoder i Indien, Brasilien samt USA på plats under 2022.


Finansieringen säkerställd för planerade aktiviteter 
Den 22 april beslutades det vid en extra bolagsstämma om ett konvertibelt lån om 20 miljoner kronor från Formue Nord Fokus A/S. Kapitalet ger oss resurser och stabilitet för att accelerera arbetet mot full kommersialisering. Det är styrelsens bedömning att detta finansieringsalternativ är det mest fördelaktiga för bolaget och för ägarna i det osäkra omvärldsläge som råder, finansiellt så väl som politiskt. Stämman gav sitt enhälliga stöd till styrelsens förslag.

Inspirerande möten
Den 31 maj hölls aXichems årsstämma. Äntligen en ”riktig årsstämma” och med det menar jag att vi fick åter kunde ses fysiskt på kontoret i Malmö. Tack alla som kom. Det är inspirerande att det finns ett stort engagemang och intresse för aXichems framgång. Jag och mitt team uppskattar verkligen de inspel och den uppmuntran som vi får från våra aktieägare. Vi vill gärna att så många som möjligt får tillfälle att lyssna in på de bolagspresentationer vi gör och ställa frågor. Under hösten kommer vi att delta i några av Redeyes After Work-aktiviviteter och jag hoppas att många tar chansen att komma. Vi återkommer med tid och plats, så håll gärna koll på hemsidan och på LinkedIn.

Jag ser fram emot ett händelserikt andra halvår för aXichem, där vi kan fortsätta den positiva utvecklingen inom våra affärsområden, kosttillskott och djurfoder, uppnå våra verksamhetsmål för året och successivt öka försäljningen.

Torsten Helsing, VD

Om aXichem AB (publ)

aXichems affärsidé́ är att utveckla, patentera och marknadsföra naturanaloga industrikemikalier. aXichems produkt är en naturanalog substans kallad fenylcapsaicin, vilket är ett syntetiskt framställt och patenterat capsaicin. Då fenylcapsaicin är syntetiskt framställd har substansen en mängd fördelar jämfört med naturlig capsaicin, så som kontrollerbar kvalitet och produktionsprocess.
Produkten lämpar sig väl inom en mängd olika områden, såsom marina tillämpningar, tillskott i djurfoder, ingrediens i kosttillskott samt som bio-enhancer. aXichems fokus ligger i första steget inom områdena kosttillskott och fjäderfäfoder. aXiphen® feed har i studier visat egenskaper som tillväxtpromotor och anti-salmonella-ingrediens i foder för kommersiell fjäderfäproduktion. Produkten aXivite® har i studier visat främja viktkontroll, metabolism och tarmhälsa.

aXichem siktar på̊ att bli en global leverantör av industriella naturanaloga kemikalier till aktörer i den kemiska industrin som tillverkar slutprodukter som innehåller aXichems råvaror.

aXichems aktier är sedan 2013 noterade på NASDAQ First North.

Framtidsutsikter

aXichems kommersialisering av aXiphen® och aXivite® går nu in i en ny fas, med en fungerande produktionsprocess för volymproduktion som grund. Målsättningen att de kommande åren uppnå en successivt ökande försäljning samt att göra aXiphen®feed till en standardkomponent i fjäderfäfoder.

Utvecklingstakten i etableringen av produkterna bestäms till största delen av när vi har marknads godkännanden på plats i de olika länder eller regioner där vi planerar att sälja produkten.

Marknaderna för både djurfoder och kosttillskott är relativt fragmenterade. Därför har vi valt en modell där vi samarbetar med specialiserade distributörer som antingen har egen produktion eller samarbetar med innovativa ledande producenter.

Idag har bolaget godkännande för aXivite i EU, genom Novel Food, och i Nordamerika genom GRAS food. Detta gör att vi under 2020 och 2021 kunnat bygga upp ett starkt distributörsnätverk och även sett en successivt ökande försäljning. Även om volymerna inom kosttillskott är mindre än inom djurfoder så är marginalerna så goda att vi ser att aXivite har stor potential att ge en positiv inverkan på vårt resultat redan under 2022 och mer så de kommande åren.

Finansiering

Styrelsen i aXichem beslutade den 5 april 2022, villkorat bolagsstämmans godkännande, vilket erhölls vid extra bolagsstämma den 22 april 2022, att uppta ett konvertibelt lån om 20 miljoner kronor från Formue Nord Fokus A/S. Likviden avses användas till att säkerställa bolagets tillväxt och affärsutveckling i linje med de målsättningar som kommunicerats. Det konvertibla lånets nominella belopp uppgår till 20 miljoner kronor och löper med en årlig ränta om 12 procent och förfaller till betalning den 31 oktober 2023, om inte konvertiblerna konverterats dessförinnan. Konverteringskursen uppgår till 20 kronor. För det fall det konvertibla lånet konverteras i sin helhet kommer antalet aktier i bolaget öka med 1 000 000 och aktiekapitalet med 200 000 kronor. aXichems styrelse arbetar loppande med att säkerställa bolagets långsiktiga finansiering. Det är styrelsens bedömning att bolaget vid avlämnande av denna rapport, genom befintlig kassa och kommande försäljning, har erforderligt rörelsekapital för att täcka kostnaderna för bolagets planerade aktiviteter under 2022 och 2023.

Certified Adviser

Redeye är bolagets Certified Adviser

Ägarstruktur

För information om bolagets ägare och insynspersoner, se bolagets hemsida www.axichem.com. För information om insynshandel se Finansinspektionens register.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Regulativa frågor bedöms som den enskilt största risken för bolaget.

Effekterna av Covid-19 har fortfarande viss påverkan på bolagets verksamhet i Asien.

Det förändrade säkerhetsläget i Europa och den tragiska utvecklingen i Ukraina påverkar i nuläget inte aXichems verksamhet, men vi följer utvecklingen noga för att kunna hantera eventuella effekter.

Styrelsen och verkställande direktör försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Lund den 25 augusti 2022
Styrelsen i aXichem AB (publ)

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2022, kl 08:30 CET. Rapporten publiceras på bolagets hemsida under Investor Relations. Direktlänk till rapporten: https://www.axichem.com/investors-relat- ions/#financial-reports

Back