aXichem AB (publ), Delårsrapport, januari-mars 2018
May 15, 2018
aXichem AB (publ), Delårsrapport, januari-mars 2018
Back

aXichems utveckling under första kvartalet 2018

Omsättning och resultat

Bolagets nettoomsättning uppgick under kvartalet till 111 tkr (0 tkr). 
Rörelseresultatet uppgick för perioden till -1 743 tkr (-1 430 tkr). 
Bolagets resultat efter skatt uppgick till -1 790 tkr (-1 479 tkr) för perioden. 
Finansiellt netto, -47 tkr (-49 tkr).

Kassaflöde och finansiell ställning

Bolagets likvida medel inkl. kortfristiga placeringar uppgick den 31 mars 2018 till 3 296 tkr (14 071 tkr). 
Soliditeten uppgick till 88 % (90 %).

Investeringar

Investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar har under perioden gjorts med 453 tkr (712 tkr).

Aktiedata

Periodens resultat efter skatt motsvarar ett resultat per aktie om -0,12 kr (-0,10 kr). Eget kapital per aktie vid periodens slut uppgick till 2,17 kr (2,69 kr). 

Viktiga händelser under perioden

  • I januari meddelades att bolagets vice VD, Lucas Altepost, förvärvat 4 500 aktier i aXichem. Altepost har sedan slutet av 2016 varit engagerad i aXichem och tillträdde tjänsten som vice VD i augusti 2017. 
  • I februari kommunicerade aXichem att delar av bolagets styrelse och ledning har av huvudägarna i bolaget erbjudits köpoptioner avseende aktier i aXichem. Priset är 0,04 kronor per aktie som optionen berättigar till. Ersättningen motsvarar ett bedömt marknadsvärde, beräknat enligt Black & Scholes formel. Varje köpoption ger innehavaren rätt att, under perioden 1 december 2020 till och med 28 februari 2021, förvärva en aktie i aXichem till ett lösenpris av 60,00 kronor per aktie.   
  • I februari meddelades vidare att, i linje med den plan som tidigare kommunicerats, en ny ansökan lämnats in om godkännande för produkten aXiphen® enligt europeiska Novel Food. Den nya ansökan är utformad så att den uppfyller de krav som gäller för det direktiv (EU) 2015/2283, som implementerades 1 januari 2018. 
  • Den 27 februari publicerades aXichems bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2017. 
  • I mars meddelade bolaget att en order erhållits från försäljningsbolaget Chr. Olesen Group avseende aXiphen® feed, för leverans till en slutkund i Mexiko, där produkten kommer att ingå i en pilotproduktion av kycklingfoder. Ordervärdet uppgår till cirka 32 890 Euro. 

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

  • I april fick aXichem, i linje med den intention som tidigare kommunicerats, en vetenskaplig artikel godkänd för publicering i tidskriften ”Toxikologi Research and Application”. Artikeln, med titeln “A 90-day toxicity and genotoxicity studies with high-purity phenylcapsaicin”, redogör för en del av de omfattande studier som genomförts med aXichems naturanloga capsaicin, aXiphen, och som visar att produkten är säker att använda. Artikeln är sista steget i processen för att godkännande av aXiphen enligt GRAS (Generally Recognized As Safe) i USA.
  • Senare i april kunde bolaget meddela att aXiphen godkänts enligt GRAS (Generally Recognized As Safe) i enlighet med Food and Drug Administrations (FDA) regelverk. Ett GRAS-godkännande innebär att aXiphen får marknadsföras och säljas i USA.   
  • Den 2 maj gick kallelsen till årsstämma ut. Stämman hålls den 31 maj, kl. 10:00 i bolagets lokaler i Malmö. Kallelsen finns på bolagets hemsida, www.axichem.se 

VD har ordet

Vi har lagt årets första kvartal bakom oss, ett kvartal som bland annat gett oss vår första order inom avtalet med Chr. Olesen & Co SA. Ordern kommer från en foderproducent i Mexiko, som ska använda aXiphen i en första pilotproduktion av kycklingfoder. Ett perfekt projekt för oss. Salmonella är ett stort problem i hela Latinamerika och behovet av en kostnadseffektiv och ofarlig (det vill säga antibiotikafri) metod att lösa problemet är stort. Den här ordern är därför väldigt spännande och jag ser att aXiphen har goda möjligheter att vara ett alternativ i det här sammanhanget. I Mexiko finns det inga regulatoriska hinder, så visar sig pilotproduktionen vara positiv är det fritt för oss att gå vidare med ett större kommersiellt projekt.  

I februari lämnade vi in en ny ansökan för godkännande av aXiphen enligt Novel Food. Novel Food reglerar livsmedel och livsmedelsingredienser som inte funnits på marknaden och är det godkännande vi behöver för att kunna kommersialisera aXiphen i Europa. Den nya ansökan är utformad så att den uppfyller de krav som gäller för det direktiv (EU) 2015/2283, som implementerades 1 januari 2018. Ni som följt vårt arbete med Novel Food-ansökan vet att detta är i linje med den rekommendation vi förra året fick av  av handläggande myndighet i Nederländerna. Min bild är att vi nu har bästa möjliga förutsättningar för en bra handläggningsprocess. Hittills har processen gått som planerat, men det är i dagsläget inte möjligt att ha någon uppfattning om när den kan vara slutförd. För att inte riskera att störa processen avvaktar vi just nu något med att gå vidare i de planer vi har i våra samarbeten i Europa. Relationerna underhålls naturligtvis och när vi har ett godkännande på plats är vi redo att snabbt kunna verkställa.

Vidare i det regulatoriska arbetet så passerade vi efter perioden slut, under april, en mycket viktig milstolpe. aXichem har nu godkännande för aXiphen enligt GRAS (Generali Recognized As Safe) i enlighet med amerikanska Food and Drug Administrations (FDA) regelverk. Ett GRAS-godkännande innebär att aXiphen nu kan marknadsföras och säljas i USA, vilket bland annat öppnar spännande möjligheter inom området kosttillskott och livsmedel. Nu finns det inga hinder för oss i kontakter med potentiella kunder eller partners.  Det slutliga steget i godkännandeprocessen var kravet på att en vetenskaplig artikel blivit granskad och publicerad i en välrenommerad tidskrift. Artikeln “A 90-day toxicity and genotoxicity studies with high-purity phenylcapsaicin” av  Torbjørn Rage Paulsen, Sebastian Stiller, Klaus Weber, Claudia Donath, Gudrun Schreib och Knut Helge Jensen, redogör för en del av de omfattande studier som visar att vår produkt aXiphen (phenylcapcaisin) är säker att använda. Artikeln är godkänd för publicering i tidskriften ”Toxicology Research and Application” och såväl artikelförfattare som granskare har gjort ett mycket gott arbete. Den här typen av artikel kommer vi att ha stor nytta av även kommersiellt då den så väl visar på värdet i vårt erbjudande.  En länk till artikeln kommer att finnas på aXichems hemsida.

Produkten PheniCare, som testintroducerades i Kina för något år sedan och där aXiphen ingår som aktiv substans, fortsätter att utvecklas positivt. En ny beställning är på gång och såhär långt så syns en linjär ökning i försäljningen. Det är fortfarande inga stora intäkter, men det finns en möjlig utvecklingspotential i att introducera produkten på nya marknader, så som t ex USA. Med vårt GRAS-godkännande är detta nu ett realistiskt alternativ.

Under perioden har det också pågått ett arbete med att lyfta aXichems varumärke, profil och marknadskommunikation. Vi har kommit en bit på väg och jag hoppas kunna visa en del av resultatet i samband med vår årsstämma den 31 maj.  Årsstämman hålls den här gången i våra lokaler i Malmö och jag hälsar alla aktieägare varmt välkomna. 

När det gäller aXichems finansiella situation så är läget detsamma som då vår bokslutskommuniké publicerades – det vill säga att styrelsen bedömer att befintliga likvida medel, tillsammans med prognosticerad utveckling vad gäller möjliga intäkter samt tillgängliga kreditfaciliteter, ska täcka likviditetsbehovet under 2018. Likviditetssituationen analyseras löpande utifrån regulativ- och marknadsutveckling.

Torsten Helsing
VD

Om aXichem AB (publ)

aXichems affärsidé är att utveckla, patentera och marknadsföra naturanaloga industrikemikalier. aXichems produkt är en naturanalog substans kallad fenylcapsaicin, vilket är ett syntetiskt framställt och patenterat capsaicin. Då fenylcapsaicin är syntetiskt framställd har substansen en mängd fördelar jämfört med naturlig capsaicin, så som kontrollerbar kvalitet och produktionsprocess.

Produkten lämpar sig väl inom en mängd olika områden, såsom marin påväxthämmande färg, tillskott i fjäderfäfoder, samt enskilda farmaceutiska områden. aXichems fokus ligger inom området fjäderfäfoder, då produkten aXiphen® i studier visat potentiella egenskaper som tillväxtpromotor och anti-salmonella-ingrediens i foder för kommersiell fjäderfäproduktion.

aXichem siktar på att bli en global leverantör av industriella naturanaloga kemikalier till aktörer i den kemiska industrin som tillverkar slutprodukter som innehåller aXichems råvaror.

aXichem är sedan 2013 listat på NASDAQ First North. 

Personal

Bolaget hade två anställda per den 31 mars 2018.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Regulativa frågor bedöms som enskilt största risk för bolaget.

Antal aktier

Antalet aktier per den 31 mars 2018 var 14 806 689 stycken och aktiekapitalet uppgick till 2 961 337 kronor. Bolaget har endast ett aktieslag, aktier av serie A, med 1 röst per aktie. Kvotvärdet är 0,20 kronor per aktie. 

Framtidsutsikter 

aXichem arbetar vidare med försäljnings-­ och marknadsföringsaktiviteter av aXiphen® som komponent i fjäderfäfoder for att förebygga salmonella, men även som påväxthämmande medel för den marina marknaden. För full kommersialisering inom dessa båda områden i Europa krävs att produkterna godkänns enligt EU:s regelverk för den europeiska marknaden avseende användning inom foder-­ och livsmedelsmarknaden samt inom påväxthämmande marina applikationer. 

Målsättningen är att kunna etablera relationer och samarbeten med potentiella kunder under tiden ansökan bearbetas, för att få försäljning så snart ett godkännande är klart. Marknaden för djurfoder är relativt fragmenterad, därför har bolaget valt att arbeta med återförsäljare. Ett sådant samarbete är på plats för marknadsbearbetning i Europa och Sydamerika. Bolaget erhöll i april 2018 godkännande enligt GRAS i USA och lämnade i februari in ansökan om godkännande enligt Novel Food i Europa.

Ägarstruktur

För information om bolagets ägare och insynsperson, se bolagets hemsida www.axichem.se

Granskning

Denna delårsrapport är ej granskad av bolagets revisor.

Kommande rapporttillfällen

Årsstämma 2018                                           2018-05-31
Delårsrapport januari – juni 2018                  2018-08-29
Delårsrapport januari – september 2018       2018-11-15
Bokslutskommuniké 2018                              2019-02-27

Styrelsen och verkställande direktör försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför. 

Lund den 14 maj 2018

Jan Gustavsson                                   Torsten Helsing                                   Gunilla Savring
Ordförande                                           VD, ledamot                                         Ledamot

Jakob Axelsson                                   Jörn Berthelsen
Ledamot                                              Ledamot                                                

Denna information är sådan information som aXichem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj 2018, kl. 09:00 CET.

Back