aXichem AB (publ) Halvårsrapport, januari – juni 2015
August 26, 2015
aXichem AB (publ) Halvårsrapport, januari – juni 2015
Back

Viktiga händelser under perioden

  • aXichems styrelse beslutade genomföra en nyemission av aktier om cirka 16,9 mkr varav

12,9 mkr, med företrädesrätt för befintliga aktieägare, i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital för att fortsätta kommersialiseringen av bolagets naturanaloga substans aXiphen®. Emissionen var säkerställd genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Därtill beslutades en övertilldelningsoption som innebar att bolaget hade möjlighet att tillföras ytterligare 4,0 mkr, således totalt cirka 16,9 mkr.

  • aXichem meddelade i april att en studie genomförts, som visar att aXiphen­‐feed® i kycklingfoder hämmar salmonella vid kycklinguppfödning.
  • aXichems styrelse meddelade i maj att den genomförda nyemissionen, som stängde den 28 april 2015, tecknades till 152 %, varav ca 85 % med företrädesrätt och till 67 % utan företrädesrätt. Emissionerna tillför bolaget totalt 16,9 MSEK.
  • aXichem meddelade i juni att ett samarbetsavtal med Safinah Coatings tecknats avseende marknadsföring och försäljning av aXiphen® på europeiska marknaden.
  • aXichem’s smärtlindrande kräm, Phenicare, säljs nu i Hong Kong, Phenicare är bolagets första konsumentprodukt med aXiphen som aktiv substans.

Finansiell sammanfattning

Bolagets resultaträkning i sammandrag, tkr 2015-04-01 2015-06-30 2014-04-01 2014-06-30 2014-01-012014-12-31 2013-01-012013-12-31
Nettoomsättning 0 0 376 0
Råvaror och förnödenheter 0 -136 -140 -40
Övriga externa kostnader -2 586 -1 405 -4 824 -3 185
Personalkostnader -744 -334 -943 -100
Av- och nedskrivningar 0 0 0 0
Rörelseresultat -3 330 -1 875 -5 531 -3 325
Ränteintäkter 29 0 16 4
Räntekostnader -23 -14 -113 -336
Resultat efter finansiella poster -3 324 -1 889 -5 628 -3 657
Skatt  0 0 0 0
Periodens resultat efter skatt -3 324 -1 889 -5 628 -3 657

Om aXichem AB (publ)

aXichems affärsidé är att utveckla, patentera och marknadsföra naturanaloga industrikemikalier. aXichems produkt är en naturanalog substans kallad Fenylcapsaicin vilket är ett syntetiskt framställt och patenterat capsaicin. Då fenylcapsaicin är syntetiskt framställd har substansen en mängd fördelar jämfört med naturlig capsaicin.

Produkten lämpar sig väl inom en mängd olika områden, såsom marin påväxthämmande färg, skadedjursbekämpning i skogs- och jordbruk samt enskilda ­farmaceutiska områden. Fenylcapsaicin har även visat potentiella egenskaper som växtpromotor och anti-salmonella ingrediens i foder för kommersiell fjäderfäproduktion.

aXichem siktar på att bli en global leverantör av industriella naturanaloga kemikalier till ­aktörer i den kemiska industrin som tillverkar slutprodukter som innehåller aXichems råvaror.

aXichem är listat på NASDAQ First North.

Vd har ordet

Under våren och sommaren har vi via media flera gånger fått bekräftat att produkter med capsaicin kommer att vara mycket intressanta alternativ i ett hållbart samhälle. De två segment som vi främst har fokus på är, som vi tidigare redogjort för, aXiphen® som tillskott i kycklingfoder samt aXiphen® som aktiv substans i båt/fartygsbottenfärg.

-Antibiotikafri kycklinguppfödning är fortfarande en utmaning och det har rapporterats om flera salmonellautbrott och i juni publicerade Food Safety News (www.foodsafetynews.com) en intressant artikel om antibiotika resistent salmonella.

-Allt efter som det skapas alternativ till tungmetaller (koppar) i båtbottenfärg, ser vi att viljan att pröva nya miljövänligare lösningar ökar. Projektet CHANGE (www.changeantifouling.com) pågår just nu för att undersöka olika metoder för anitfouling i Östersjön.

Under andra kvartalet genomförde aXichem en nyemission som tillförde bolaget ca 16,9 msek. Det var glädjande att se att det fanns ett stort intresse från såväl nya som befintliga ägare. Emissionen övertecknades med 152% och jag vill gärna passa på att rikta ett tack till både nya och ”gamla” ägare. Som många säkert känner till tar en finansieringsprocess mycket tid och energi för bolaget och under andra kvartalet har fokus, utöver arbetet med emissionen främst koncentrerats kring två områden:
- sammanställning av ansökningar om godkännande av aXiphen® enligt Novel Food och Biociddirektivet.
- marknadsbearbetning och kontaktskapande för i syfte att intressera potentiella kunder att genomföra olika typer av tester och därmed förbereda för att göra det möjligt för dessa aktörer att planera in aXiphen som komponent i kommande slutprodukter.

Ett resultat av dessa aktiviteter är det samarbetsavtal med brittiska företaget Safinah Coatings Ltd. som kommunicerades i juni. Avtalet innebär att Safinah, som är en erkänd och väl etablerad aktör inom området marin ytbehandling, kommer att arbeta med marknadsföring och försäljning av aXiphen®. Safinah har ett stort kontaktnät som vi kan dra nytta av. Tack vare Safinah har vi idag kommit i kontakt med världsledande färgtillverkare, som har satt igång tester med aXiphen® för utvärdering av produktens påväxthämmande effekt. Att vi får den här typen av intresse ute på marknaden redan nu är mycket väsentligt eftersom vi måste ta hänsyn till ledtider när det gäller regulatoriska godkännanden för aXichem, så väl som kundföretagens produktcykler och planering. Det är viktigt att vi kan inleda samarbete med multinationella storföretag, för att få tillgång till de volymer som detta erbjuder.

En annan spännande händelse under kvartalet är att vi nu kan se aXichems första konsumentprodukt på butikshyllorna på hela 800 försäljningsställen i Hong Kong. Produkten heter Phenicare och är en smärtlindrande kräm med aXiphen® som aktiv substans. Marknaden för den här typen av produkter, som används för att lindra smärta i muskler och leder, är stor, inte minst i Kina där det finns en tradition i att använda naturpreparat. Nu under augusti deltog vi (via aXimed), vid mässan food expo i Hong Kong, där vi utnyttjade tillfället att ge momentum i lanseringen. Det bli intressant att följa försäljningsutvecklingen, även om vi än så länge inte förväntar oss några stora intäkter för bolaget då det handlar om små mängder aXiphen®. Phenicare tillverkas i Norge och marknadsförs och distribueras av aXichems systerbolag aXimed .

I april meddelade vi resultatet av en studie vi genomfört för att kartlägga om aXiphen-feed® i kycklingfoder reducerar förekomsten av salmonella i kyckling. Som jag berättade i förra kvartalsrapporten genomfördes studien på 420 kycklingar fördelat på fyra grupper. Grupperna utfordrades med aXiphen® i tre olika koncentrationer samt en kontrollgrupp. Kycklingarna inokulerades med salmonella i hög dos och kontrollerades därefter för smitta dag 20 och 29. I studien påvisades en signifikant hämmande effekt på salmonella med aXiphen-feed®.

När det gäller det regulatoriska arbetet är målsättningen att sammanställningen av ansökan om godkännande enligt Novel Food samt enligt Biociddirektivet ska slutföras senast Q4 2015.

Den 8 juni deltog vi i Småbolagsdagen i Stockholm. Småbolagsdagen arrangeras av RedEye och Aktiespararna och det finns möjlighet att se och höra presentationen jag höll här: www.smabolagsdagen.net/bolag/axichem/

Avslutningsvis vill jag uppmärksamma en studie, genomförd i Kina, publicerad i British Medical Journal i augusti, som visar på att kryddstark mat har positiv påverkan på hur länge vi lever och att capsaicinets effekt är en trolig förklaring. Detta är ett område som också är intressant för aXichem eftersom vår substans är naturanalog.
Läs mer på:
www.svt.se/nyheter/vetenskap/starka-kryddor-kan-forlanga-livet och http://www.bmj.com/content/351/bmj.h3942

Johan Arvidsson, VD i aXichem

aXichems utveckling under andra kvartalet 2015

Omsättning och resultat

Bolagets nettoomsättning uppgick under kvartalet till 0 tkr (0 tkr). Rörelseresultatet uppgick för perioden till -3 330 tkr

(- 1 875 tkr). Bolagets resultat efter skatt uppgick till -3 324 tkr (-1 889 tkr) för perioden. Finansiellt netto, 6 tkr (-14 tkr).

Bolaget har under perioden haft högre kostnader än motsvarande period 2014. Differensen relaterar sig i huvudsak till genomförda studier i samband med regulativa godkännanden och produktutveckling.

Kassaflöde och finansiell ställning

Bolagets likvida medel inkl. kortfristiga placeringar uppgick den 30 juni 2015 till 12 082 tkr (10 123 tkr). Soliditeten uppgick till 83 % (78 %).

Investeringar

Investeringar i materiella eller immateriella anläggningstillgångar har under perioden gjorts med 765 tkr (334 tkr).

Aktiedata

Resultat efter skatt motsvarar ett resultat per aktie om -0,77 (-0,47)kr. Eget kapital per aktie vid periodens slut uppgick till 3,11 (3,33) kr.

Personal

Bolaget hade två anställda per den 30 juni 2015.

Närståendetransaktioner

Företaget definierar ledande befattningshavare, styrelseledamöter och nära familjemedlemmar till dessa personer som närstående. Under perioden har nedanstående bolag med insynsregistrerade befattningshavare ställt emissionsgaranti:

LMK Ventures AB

Black Arrow Holdings Ltd

Inga övriga transaktioner har utförts under perioden

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Regulativa frågor bedöms som enskilt största risk för bolaget.

Betydelsefulla extraordinära intäkter och kostnader

Inga händelser har i övrigt inträffat, under eller efter rapportperioden, som väsentligt påverkar bolagets planerade utveckling eller ekonomi.

Antal aktier

Aktiekapitalet uppgick per den 30 juni 2015 till 1 850 838,20 kronor fördelat på 9 254 181 aktier.

Framtidsutsikter

aXichem fortsätter försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter av aXiphen®, som ett påväxthämmande medel för den marina marknaden samt som komponent i fjäderfäfoder för att förebygga mot salmonellasmitta, under 2015. För full kommersialisering i Europa krävs att produkterna godkänns enligt EU:s regelverk för den europeiska marknaden avseende påväxthämmande färger för båtar, samt för foder- och livsmedelsmarknaden. Det är bolagets mål att ha Novel Food-godkännande under 2016 och att nära därefter kunna inleda försäljning i de samarbeten som aXichem under tiden etablerar.

Ägarstruktur

För information om bolagets ägare och insynsperson, se bolagets hemsida www.axichem.se

Granskning

Denna redogörelse är ej granskad av bolagets revisor.

Rapporttillfällen 2015

Kvartalsrapport 3                                                    25 november 2015

Bokslutskommuniké, kvartalsrapport 4                     25 februari 2016

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att kvartalsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Lund den 26 augusti 2015

Torsten Helsing                                   Johan Arvidsson                            Jakob Axelsson

Ordförande                                          Verkställande direktör                     Ledamot

Niels Melbye Frederiksen                      Gunilla Savring                             Lars Thunberg

Ledamot                                              Ledamot                                       Ledamot

Kontaktperson för information:

Namn:                   Johan Arvidsson, VD

E-post:                   johan.arvidsson@axichem.se

Tel:                         +(46) 708 974 439

Finansiell information

Bolagets resultaträkning tkr 2015-04-012015-06-30 2014-04-01 2014-06-30 2015-01-012015-06-30 2014-01-012014-06-30 2014-01-012014-12-31 2013-01-012013-12-31
Nettoomsättning 0 0 0 0 376 0
Råvaror och förnödenheter 0 -136 -118 -198 -140 -40
Övriga externa kostnader -2 586 -1 405 -3 567 -2 099 -4 824 -3 185
Personalkostnader -744 -334 -1 289 -682 -943 -100
Av- och nedskrivningar 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat -3 330 -1 875 -4 974 -2 979 -5 531 -3 325
Ränteintäkter 29 0 29 0 16 4
Räntekostnader -23 -14 -49 -57 -113 -336
Resultat efter finansiella poster -3 324 -1 889 -4 994 -3 036 -5 628 -3 657
Skatt  0 0 0 0 0 0
Periodens resultat efter skatt -3 324 -1 889 -4 994 -3 036 -5 628 -3 657

Balansräkning tkr 2015-06-30 2014-06-30 2014-12-31 2013-12-31
TILLGÅNGAR
Tecknat men ej inbetalt kapital 0 0 0 5 357
Immateriella anläggningstillgångar
Patent 20 981 16 939 19 326 16 561
Summa anläggningstillgångar 20 981 16 939 19 326 16 561
Omsättningstillgångar
Varulager 72 280 190 330
Kundfordringar 0 0 376 0
Övriga fordringar 1 291 162 878 206
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 126 0 70 0
Likvida medel inkl. kortfristiga placeringar 12 082 10 123 4 535 16 671
Summa omsättningstillgångar 13 571 10 565 6 049 17 207
SUMMA TILLGÅNGAR 34 552 27 504 25 375 39 125
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital 1 851 1 288 1 288 733
Ej registrerat aktiekapital 0 0 0 555
Summa bundet eget kapital 1 851 1 288 1 288 1 288
Pågående emission 0 0 0 21 631
Överkursfond 31 913 37 803 37 908 16 634
Balanserad vinst eller förlust 0 -14 634 -14 634 -10 977
Periodens resultat -4 994 -3 036 -5 628 -3 657
Summa fritt eget kapital 26 919 20 133 17 646 23 631
Summa eget kapital 28 770 21 421 18 934 24 919
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 0 0 0 1 500
Leverantörsskulder 1 974 859 738 2 140
Övriga skulder 3 725 3 699 4 120 9 071
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 83  1 525 1 583 1 495
Summa kortfristiga skulder 5 782 6 083 6 441 14 206
 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 34 552 27 504 25 375 39 125

Eget kapital
Belopp i tkr
Förändring av eget kapital Aktiekapital Övrigt fritt eget kapital Periodens resultat Summa fritt eget kapital
Eget kapital 2015-01-01 1 288 23 274 -5 628 17 646
Årsstämma -5 628 5 628
Nyemission 563 16 319 14 267
Emissionskostnader -2 052
Periodens Resultat -4 994 -4 994
Eget kapital 2015-06-30 1 851  31 913 -4 994 26 919

Förändringshistorik aktiekapital
2007-10-12 Nybildning 500
2008-04-08 Nyemission 46
2008-04-08 Nyemission 12
2009-11-18 Nyemission 38
2012-03-22 Nyemission 78
2012-03-23 Nyemission 13
2012-05-30 Nyemission 7
2013-01-28 Nyemission 39
2014-03-05 Nyemission 555
2015-06-25 Nyemission 430
2015-06-30 Nyemission 133
1 851

Kassaflödesanalys tkr 2015-04-01 2015-06-30 2014-04-012014-06-30 2015-01-012015-06-30 2014-01-012014-06-30 2014-01-012014-12-31 2013-01-012013-12-31
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat -3 330 -1 875 -4 974 -2 979 -5 531 -3 325
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 0 0 0 0 0 0
Erhållen ränta m.m. 29 0 29 0 16 4
Erlagd ränta -23 -14 -49 -57 -113 -336
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital -3 324 -1 889 -4 994 -3 036 -5 628 -3 657
Kassaflöde från förändring av rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-) av varulager 0 0 118 50 140 0
Minskning(+)/ökning(-)  av kundfordringar 376 0 376 0 -376 0
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar -739 -48 -469 5 401  4 615 -5 499
Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder 169 -23 1 236 -1 281 -1 402 1 669
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder -431 484 -1 895 -6 842 -6 363 3 192
Summa -625 413 -634 -2 672 -3 386 -638
Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 949 -1 476 -5 628 -5 708 -9 014 -4 295
Investeringsverksamheten
Patent -765 -334 -1 655 -378 -2 765 -1 854
Kassaflöde från investeringsverksamheten -765 -334 -1 655 -378 -2 765 -1 854
Finansieringsverksamheten
Årets nyemission 14 830 -105 14 830 -462 -357 20 564
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 14 830 -105 14 830 -462 -357 20 564
Periodens kassaflöde 10 116 -1 915 7 547 -6 548 -12 136 14 415
Likvida medel vid periodens början 1 966 12 038 4 535 16 671 16 671 2 256
Likvida medel vid periodens slut 12 082 10 123 12 082 10 123 4 535 16 671

Nyckeltal 2015-01-012015-06-30 2014-01-012014-06-30 2014-01-012014-12-31 2013-01-012013-12-31
Avkastning på eget kapital Neg Neg Neg Neg
Soliditet 83% 78 % 75% 64 %
Antal anställda 2 2 2 1
Antal aktier vid periodens slut (efter pågående registrering) 9 254 181 6 440 636 6 440 636 6 440 636
Genomsnittligt antal aktier under perioden 6 515 902 6 440 636 5 954 368 3 652 431
Eget kapital per aktie (efter pågående registrering) 3,11 3,33 2,94 3,87
Resultat per aktie -0,77 -0,47 -0,95 -1,00

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

Redovisningsprinciper

Bolaget tillämpar årsredovisningslagen samt BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) vid upprättandet av sina finansiella rapporter. Denna delårsrapport är upprättad enligt BFNAR 2007:1 Frivillig delårsrapportering. Samma redovisningsprinciper har använts som i den senast årsredovisningen.

Rapporten har upprättats i svenska kronor.

Värderingsprinciper

Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Intäktsredovisning
Intäkter avseende försäljning av varor redovisas när de väsentliga riskerna och fördelarna som är förknippade med äganderätten till varorna har övergått på köparen och när intäktsbeloppet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Egenutvecklade immateriella anläggningstillgångar
Utvecklingsutgifter redovisas enligt aktiveringsmodellen som immateriell anläggningstillgång då följande kriterier är uppfyllda:

• det är tekniskt och ekonomiskt möjligt att färdigställa tillgången,
• avsikt och förutsättning finns att sälja eller använda tillgången,
• det är troligt att tillgången kommer att generera intäkter eller leda till kostnadsbesparingar,
• utgifterna kan beräknas på ett tillfredsställande sätt.

Anskaffningsvärdet för en internt upparbetad immateriell tillgång utgörs av de direkt hänförbara utgifter som krävs för att tillgången ska kunna användas på det sätt som företagsledningen avsett. Internt upparbetade immateriella tillgångar skrivs av över den bedömda nyttjandeperioden.

Varulager
Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärde. Nettoförsäljningsvärdet har beräknats till försäljningsvärdet efter avdrag för beräknad försäljningskostnad, varmed hänsyn har tagits till inkurans.

Inkomstskatter
Redovisning av inkomstskatt inkluderar aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatten redovisas i resultaträkningen, förutom i de fall den avser poster som redovisas direkt i eget kapital. I sådana fall redovisas även skatten i eget kapital. Uppskjuten skatt redovisas enligt balansräkningsmetoden på alla väsentliga temporära skillnader. En temporär skillnad finns när det bokförda värdet på en tillgång eller skuld skiljer sig från det skattemässiga värdet. Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av den skattesats som har beslutats eller aviserats per balansdagen vilken för närvarande är 22 %. Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är troligt att framtida skattemässiga överskott kommer att finnas mot vilka de temporära skillnaderna kan nyttjas.

Uppskattningar och bedömningar

Företagsledningen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. Dessa uppskattningar kommer sällan att motsvara det verkliga resultatet. De uppskattningar och antaganden som kan komma att leda till risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder är främst värdering av immateriella anläggningstillgångar. Varje år prövas om det finns någon indikation på att tillgångars värde är lägre än det redovisade värdet. Finns en indikation så beräknas tillgångens återvinningsvärde, vilket är det lägsta av tillgångens verkliga värde med avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärdet.

Bolagets patentsituation har stärkts under andra kvartalet 2015. Då utvecklingsarbetet inte är avslutat och kommersialiseringen ännu inte är fullt inledd har några avskrivningar inte gjorts avseende patenten. Mot bakgrund av de affärsmöjligheter som patenten har, bedömer styrelsen att det inte finns något nedskrivningsbehov.

aXichem AB (publ)

Postadress:

Vestra Torggatan 1

2015 Bergen

Norge

Tel: 046-780 06 73

kontakt@axichem.se

www.axichem.se

Org.nr: 556739-8663

Bolaget är publikt

Back