aXichem AB (publ) Kvartalsrapport Januari – juni 2016
August 25, 2016
aXichem AB (publ) Kvartalsrapport Januari – juni 2016
Back

Viktiga händelser under perioden

  • I början av april registrerades en internationell patentansökan (PCT) avseende aXiphen® som tillväxpromotor i djurfoder. Patentet grundar sig på de första resultat som aXichem fått från en nyligen genomförd studie i Kina på 9000 kycklingar. Studien visar att de kycklingar som fick aXiphen i fodret hade en viktökning på ca 5% jämfört med kontrollgruppen.
  • I slutet av april registrerades en internationell patentansökan (PCT) avseende bolagets syntetiska capsaicin, aXiphen®, som är en så kallad agonist mot en viss typ av receptor, som brukar kallas capsaicin-receptorn eller TRPV1 (transient receptor potential vanilloid subfamily, member 1). Bolaget har i en in vitro studie på celler påvisat selektiv specificitet för TRPV1-receptorn, vilket öppnar långsiktigt intressanta möjligheter för flera olika läkemedelsapplikationer, så som till exempel smärtbehandling.
  • aXichems VD Johan Arvidsson beslutade lämna sitt uppdrag i aXichem i maj. Torsten Helsing, aXichems arbetande styrelseordförande och tidigare VD, tillträdde som tillförordnad VD. Arvidssons avgång bedömdes inte medföra några ändringar vare sig för pågående eller planerade aktiviteter. 
  • I juni avslutades del två av kycklingstudien i Kina. Detta arbete är nu avslutat och de preliminära resultaten avseende den förebyggande effekten avseende salmonella är mycket positiva och resultaten för viktökning hos fåglarna har ytterligare förbättrats, från 5% till 7% jämfört med kontrollgruppen.  
  • aXichems årsstämma hölls den 23 maj 2016. Kommunikén från stämman finns på bolagets hemsida. 

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

  • I juli producerades  aXiphen®feed för den första kommersiella testen.
  • Bolagets styrelse beslutade i juli om ett brygglån om sammanlagt tre miljoner SEK. Långivarna är aXichems tre största ägare, Manakin Ltd, Mats Invest AB samt LMK Ventures, som lånar ut en miljon SEK vardera till bolaget. 
  • Ett samarbetsprojekt med danska Saponin Innovation Center IVS, vid Agro Food Park i Århus har inletts. Syftet med projektet är att utvärdera eventuella synergier mellan proteinet saponin, som utvinns ur spannmålsväxten quinoa, och aXichems naturanaloga capsaicinprodukt aXiphen®. 

Finansiell sammanfattning

Bolagets resultaträkning i sammandrag, tkr 2016-04-012016-06-30 2015-04-012015-06-30 2016-01-012016-06-30 2015-01-012015-06-30 2015-01-012015-12-31 2014-01-012014-12-31
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 376
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0 503 0
Övriga externa kostnader -1 194 -2 586 -2 134 -3 567 -5 445 -4 964
Personalkostnader -519 -744 -981 -1 289 -2 271 -943
Av- och nedskrivningar 0 0 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 -118 -118 0
Rörelseresultat   -1 713 -3 330 -3 115 -4 974 -7 331 -5 531
Ränteintäkter 0 29 0 29 1 16
Räntekostnader -21 -23 -43 -49 -93 -113
Resultat efter finansiella poster   -1 734 -3 324 -3 158 -4 994 -7 423 -5 628
Skatt  0 0 0 0 0 0
Periodens resultat efter skatt -1 734 -3 324 -3 158 -4 994 -7 423 -5 628

Om aXichem AB (publ)

aXichems affärsidé är att utveckla, patentera och marknadsföra naturanaloga industrikemikalier. aXichems produkt är en naturanalog substans kallad Fenylcapsaicin vilket är ett syntetiskt framställt och patenterat capsaicin. Då fenylcapsaicin är syntetiskt framställd har substansen en mängd fördelar jämfört med naturlig capsaicin.

Produkten lämpar sig väl inom en mängd olika områden, såsom marin påväxthämmande färg, skadedjursbekämpning i skogs- och jordbruk samt enskilda ­farmaceutiska områden. Fenylcapsaicin har även visat potentiella egenskaper som växtpromotor och anti-salmonella ingrediens i foder för kommersiell fjäderfäproduktion.

aXichem siktar på att bli en global leverantör av industriella naturanaloga kemikalier till ­aktörer i den kemiska industrin som tillverkar slutprodukter som innehåller aXichems råvaror.

aXichem är listat på NASDAQ First North.

Vd har ordet

Vi kan se tillbaka på ett kvartal då vi fått bekräftat att aXiphen®feed har en klart positiv effekt när det gäller att främja tillväxt hos kycklingar. Första studien visade på hela 5% jämfört med kontrollgruppen och därför gick vi i april vidare och registrerade en internationell patentansökan (PCT) avseende aXiphen® som tillväxpromotor i djurfoder. När det gällde förebyggande effekt mot salmonella påverkades resultaten i första studien av att det blev mycket kallt under tiden som studien genomfördes och då blir förutsättningarna för bakterier annorlunda. Därför gjorde vi om en del av studien. Den första rapporten från andra studien visade en ännu bättre effekt på tillväxten: 7%. Att aXiphen i fodret förebygger salmonella visades också klart. I slutet av augusti kommer vi att ha tillgång till hela rapporten och kan ge ytterligare information. Dessa fina resultat har, som vi kunnat kommunicera efter periodens slut,  gjort att kycklingproducenter nu börjat visa intresse för att testa foder med aXiphen®feed som tillskott. Därtill har kycklingproducenten i Kina, där vi utförde studien, uttryckt sin vilja att fortsätta med foderstaten från studien eftersom resultatet blev så uppenbart mycket bättre. Innan vi går igång med kommersiell verksamhet för aXiphen®feed måste vi dock ha Novel Food godkännande, vilket vi räknar med att kunna ha vid årsskiftet. Vår målsättning är därefter att genomföra en registrering i Kina med ett europeisk Novel Food godkännande som underlag. 

Utöver kycklingfoderstudien har vi under våren också genomfört en mindre in vitro studie på celler med aXiphen® och där påvisat selektiv specificitet för TRPV1-receptorn. aXiphen® är, liksom naturligt capsaicin en så kallad agonist mot en särskild typ av receptorer, som brukar kallas capsaicin-receptorn eller TRPV1 (transient receptor potential vanilloid subfamily, member 1). En agonist är en substans, som binder till en receptor i eller på ytan av en cell och ger en viss signal in i cellen. Signalen orsakad av capsaicin-receptorn är i området som reglerar smärta och värme. De intressanta resultaten i studien öppnar möjligheter att på lite längre sikt finna medicinska applikationer där aXiphen kan användas och därför beslutade aXichem att registrera en internationell patentansökan avseende aXiphen som TRPV1-agonist.

När det gäller antifoulingområdet har våra pågående tester i samarbete med ledande färgtillverkare löpt på under sommaren. Vi hoppas kunna kommunicera resultatet från testerna i någon form i början av 2017, men det i slutänden beroende av om färgtillverkarna ger sitt tillstånd eftersom de äger resultaten.

Efter periodens slut har vi berättat om ett nytt samarbete med danska Saponin Innovation Center IVS i Århus. Vi har tillsammans bildat ett bolag Capsonin ApS, som vi äger till lika delar, med syftet att i projektform utvärdera eventuella synergier mellan proteinet saponin, som utvinns ur spannmålsväxten quinoa, och aXichems naturanaloga capsaicinprodukt aXiphen®. Första steget är att Saponin ApS söker projektfinansiering och därefter tillsätts ytterligare resurser. Resultaten vi sett för aXiphen®feed, i våra kycklingstudier, har gjort oss intresserade av att se om ytterligare områden inom djurfoder som kan vara av kommersiellt intresse. Vi har indikationer på att aXiphen® också skulle kunna vara till nytta inom svinuppfödning och genom samarbetet med Saponin kan vi få möjlighet att ta reda på mer om detta.

Efter periodens slut har bolaget erhållit en bryggfinansiering genom ett lån från de tre största ägarna. På så sätt är aXichems finansiering säkrad året ut. Att huvudägarna visar detta förtroende ser jag som mycket positivt.

Sedan i maj är jag tillbaka i VD-rollen för aXichem. Johan Arvidsson beslutade sig för att lämna bolaget för att gå vidare mot en annan utmaning och jag tog över som tillförordnad VD. Under hösten kommer vi att se över organisationen och dess behov och därefter inleda rekrytering.  Jag ser inte att vi tappat tempo i våra aktiviteter under sommaren, vi fortsätter framåt enligt den plan vi har lagt fast.

Torsten Helsing, VD i aXichem

Back